Đang xử lí...

Thông báo triển khai nội dung thực tập ĐHCQ – Học kỳ đầu – Năm 2021

Lưu ý:

+ Thời gian thực tập ĐHCQ các khóa: chi tiết

+ Sinh viên đã đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành học phí nhưng không có tên trong danh sách bên dưới. Sinh viên vui lòng liên hệ với Khoa chuyên ngành: chi tiết

 

 

Khoa Kế toán:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

 

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết; Danh sách bổ sung

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

 

Khoa Ngân hàng:

Chương trình thực tập tốt nghiệp: chi tiết

 

 

Khoa Luật kinh tế:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.

 

 

Khoa Tài chính:

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: chi tiết

Sinh viên vui lòng chủ động liên hệ với giảng viên theo kế hoạch làm việc.