Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 42 – ĐHCQ, ngành Kế toán (điều chỉnh)

Căn cứ công văn số 207/TB-ĐHKT-KHĐTKT, ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc nghỉ học và thi đến hết ngày 16/02/2020, nay Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo điều chỉnh các mốc thời gian trong Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 42 – ĐHCQ, ngành Kế toán (Công văn số 43/KH-QLĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2019) như sau:

 

Nội dung công việc

Thời gian

Điều chỉnh

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Từ 02/12/2019 đến 15/3/2020

Đến 22/3/2020

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa.

Ngày 17/3/2020

Ngày 24/3/2020

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho Thư ký khoa.

Từ 17/3/2020 đến 19/3/2020

Từ 24/3/2020 đến 26/3/2020

Thư ký khoa bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC cho phòng QLĐT-CTSV

Từ 23/3/2020 đến 25/3/2020

Từ 30/3/2020 đến 31/3/2020

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Ngày 08/4/2020

Ngày 15/4/2020

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

Từ 09/4/2020 đến 10/4/2020

Từ 16/4/2020 đến 17/4/2020

Hạn cuối phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Ngày 10/4/2020

Ngày 17/4/2020

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp

Khiếu nại và nhận bổ sung tốt nghiệp

Từ 17/4/2020 đến 22/4/2020

Từ 24/4/2020 đến 29/4/2020

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Ngày 27/4/2020

04/5/2020

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

Từ 05/5/2020 đến 07/5/2020

Từ 12/5/2020 đến 14/5/2020

Cấp Giấy khen, chứng nhận tốt nghiệp.

Từ 21/5/2020 đến 22/5/2020

Từ 28/5/2020 đến 29/5/2020

 

Trường đề nghị các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các ông/bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khóa 42 – ĐHCQ, ngành Kế toán thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: (028) 38.230.082 (số nội bộ 141, 142, 143, 182, 183);

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: (028) 62.726.964.