Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 43 – ĐHCQ (trừ ngành Kế toán), học kỳ cuối năm 2020

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 09/6/2020 đến 11/6/2020

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2020;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 09/6/2020 đến 06/7/2020

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 10/7/2020 đến 24/7/2020

 

Các Khoa/Viện đào tạo triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập, cấp giấy giới thiệu (2 tuần)

Bàn giao danh sách thu chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho lớp trưởng.

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và SV (Phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa/Viện đào tạo)

Từ 03/8/2020 đến 11/10/2020

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa/Viện đào tạo, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2020

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2021

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 13/10/2020

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho Khoa.

Khoa, GVHD và sinh viên

Từ 12/10/2020 đến 15/10/2020

Lớp trưởng nộp bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Thư ký khoa/viện.

Thư ký khoa/viện, lớp trưởng

Từ 19/10/2020 đến 21/10/2020

Thư ký khoa/viện bàn giao bản sao chứng chỉ GDQP, chứng chỉ TOEIC, IC3 cho Phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa/viện, Phòng QLĐT-CTSV

Ngày 04/11/2020

Hạn cuối khoa/viện nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho Phòng QLĐT-CTSV

Khoa/Viện, Phòng QLĐT-CTSV

Ngày 06/11/2020

Hạn cuối Phòng QLĐT-CTSV nhận chuyển điểm NCKH của sinh viên từ Phòng QLKH-HTQT.

Phòng QLKH-HTQT, QLĐT-CTSV

Từ 11/11/2020 đến 13/11/2020

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Từ 18/11/2020 đến 23/11/2020

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

Khiếu nại và nhận bổ sung tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 30/11/2020

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 02/12/2020 đến 03/12/2020

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 17/12/2020 đến 18/12/2020

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp

Phòng QLĐT-CTSV (A116)

Từ 21/12/2020 đến 03/01/2021

Nghỉ cuối năm

Khoa/Viện, GVHD và sinh viên

Từ 23/3/2021 đến 31/3/2021

Lễ Tốt nghiệp (có lịch chi tiết theo ngành)

 

Ban tổ chức