Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 45 và các khóa cũ - ĐHCQ, đợt 2 học kỳ đầu năm 2023

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 25/10/2022 đến 27/10/2022

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2023;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp; Học kỳ doanh nghiệp (lần 2).

www.student.ueh.edu.vn

Từ 25/10/2022 đến 09/11/2022

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 21/11/2022 đến 25/11/2022

 

Các Khoa đào tạo triển khai kế hoạch thực tập, học kỳ doanh nghiệp phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến nội dung, yêu cầu, cấp giấy giới thiệu (1 tuần)

Khoa đào tạo, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ theo đề nghị của Khoa đào tạo)

Từ 03/01/2023 đến 26/3/2023

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Từ 16/01/2023 đến 29/01/2023

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Từ 29/3/2023 đến 10/4/2023

Sinh viên đăng ký nộp chứng chỉ Ngoại ngữ, IC3, chứng chỉ GDQP tại Portal sinh viên, mục “Nộp chứng chỉ”.

Sinh viên nộp online

Ngày 28/3/2023

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp; Học kỳ doanh nghiệp cho Khoa đào tạo.

Khoa đào tạo, GVHD và sinh viên

Ngày 26/4/2023

Hạn cuối Khoa đào tạo nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo.

Các Khoa đào tạo, phòng Đào tạo

Ngày 26/4/2023

Hạn cuối Phòng Đào tạo nhận chuyển điểm nghiên cứu khoa học của sinh viên từ phòng QLKH-HTQT

Phòng Đào tạo, Phòng QLKH-HTQT

Từ 04/5/2023 đến 08/5/2023

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

Khiếu nại, thắc mắc danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.daotao.ueh.edu.vn

Tuần giữa tháng 05/2023

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2023

www.daotao.ueh.edu.vn

Ngày 17/5/2023

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 24/5/2023 đến 25/5/2023

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.daotao.ueh.edu.vn

Từ 26/5/2023

Sinh viên in giấy Chứng nhận tốt nghiệp điện tử tại portal sinh viên mục “ Giấy xác nhận - bảng điểm điện tử”.

Portal sinh viên