Đang xử lí...

Thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 45 và các khóa cũ – ĐHCQ (các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, và Kiểm toán)

Theo kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 45 ĐHCQ Ngành Kế toán. Sinh viên K45 sẽ bắt đầu thực tập từ ngày 03/01/2023. Do đó, sinh viên sẽ đăng ký hình thức Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học kỳ doanh nghiệp từ ngày 25/10 đến 28/10/2022. (Sinh viên theo dõi kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 45 ĐHCQ theo file 1: đính kèm).

 

Phòng Đào tạo sẽ hủy tất cả sinh viên K45 ĐHCQ đã đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học kỳ doanh nghiệp từ ngày 27/5 đến 31/5/2022, sinh viên nào đã đóng học phí, khoản học phí này sẽ được chuyển vào mục Tài chính sinh viên tại portal Student.ueh.edu.vn và cấn trừ trực tiếp vào các lớp học phần khi đăng ký mới.

 

Sinh viên từ Khóa 44 trở về trước đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học kỳ doanh nghiệp đợt này vẫn đi thực tập từ ngày 08/8 đến 16/10/2022. (Sinh viên theo dõi kế hoạch thực tập HKC năm 2022 theo file 2: đính kèm).

 

Sinh viên thắc mắc về vấn đề đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Học kỳ doanh nghiệp liên hệ cô Xuân Tâm: 028.38230082, nhánh 134, hoặc email: xuantam86@ueh.edu.vn.

 

Sinh viên thắc mắc về Kế hoạch thực tập, liên hệ Khoa Kế toán, số điện thoại: 028.35265823, hoặc email: soa@ueh.edu.vn