Đang xử lí...

Thông báo danh sách sinh viên VB2ĐHCQ đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, học kỳ đầu 2021

Danh sách sinh viên đã đăng ký và hoàn thành học phí: xem chi tiết
 
 
 
Lưu ý:
+ Sinh viên đã đăng ký và hoàn thành học phí nhưng không có tên trong danh sách bên trên vui lòng gửi lại bản chụp sao kê, hóa đơn, ... cho phòng Tài chính-Kế toán qua email đến Thầy Khải [tqkhai@ueh.edu.vn] hoặc điện thoại 02838222357 Ext.0 để được hỗ trợ kiểm tra cập nhật học phí, hạn chót 24/11/2020.
 
 
+ Sau ngày 24/11/2020, phòng Đào tạo sẽ chuyển danh sách sinh viên về Khoa chuyên ngành để phân công giảng viên hướng dẫn.
 
 
+ Khóa luận tốt nghiệp là học phần tốt nghiệp, không có lịch học, giảng đường. Sinh viên gặp gỡ,  làm việc trực tiếp với giảng viên theo hướng dẫn, yêu cầu của từng Khoa chuyên ngành. Danh mục website các Khoa chuyên ngành: https://ueh.edu.vn/nguoi-hoc
 
 
+ Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp: xem chi tiết