Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 21.2 – Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ cuối năm 2021

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 25/6/2021 đến 28/6/2021

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2021;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 25/6/2021 đến 05/7/2021

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 12/7/2021 đến 17/7/2021

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 09/08/2021 đến 13/08/2021

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B2.008)

Từ 09/08/2021 đến 17/10/2021

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2021

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2022

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 19/10/2021

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 09/11/2021

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Khoa, phòng Đào tạo

Từ 16/11/2021 đến 18/11/2021

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến tại trang: www.online.ueh.edu.vn)

 

Ngày 07/12/2021

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 14/12/2021 đến 16/12/2021

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn