Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 22 và các khóa cũ – Liên thông ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2019

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

15g00 ngày 20/10/2018

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT–CTSV, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 26/10/2018 đến 29/10/2018

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2019;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 26/10/2018 đến 09/11/2018

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 18/11/2018

Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra, đợt 2 năm 2018 (sinh viên đã đăng ký)

Ban coi thi

Ngày 23/11/2018

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 24/11/2018

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.online.ueh.edu.vn

Từ 26/11/2018 đến 30/11/2018

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 03/12/2018 đến 07/12/2018

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 03/12/2018 đến 10/03/2019

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Từ 28/01/2019 đến 10/02/2019

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 12/03/2019

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 29/3/2019

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Các khoa

Từ 03/4/2019 đến 05/4/2019

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn)

Phòng QLĐT-CTSV

Ngày 18/4/2019

Xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 22/4/2019 đến 23/4/2019

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.online.ueh.edu.vn

Tuần đầu tháng 5/2019

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2019)

www.online.ueh.edu.vn