Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 24.1 – Liên thông ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2021

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 27/11/2020 đến 30/11/2020

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2021;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 27/11/2020 đến 07/12/2020

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 10/12/2020

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng Đào tạo

Thư ký khoa, phòng Đào tạo

Ngày 11/12/2020

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.online.ueh.edu.vn

Từ 14/12/2020 đến 19/12/2020

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 04/01/2021 đến 08/01/2021

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B2.008 từ 18g00 đến 19g30)

Từ 04/01/2021 đến 28/03/2021

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Từ 05/02/2021 đến 21/02/2021

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 30/03/2021

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 20/4/2021

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Các khoa

Từ 26/4/2021 đến 28/4/2021

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn)

Phòng Đào tạo

Tuần đầu tháng 5/2021

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2021)

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 20/5/2021

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 24/5/2021 đến 26/5/2021

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.online.ueh.edu.vn