Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 24.2 – Liên thông ĐHCQ, học kỳ cuối năm 2021

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 29/6/2021 đến 01/7/2021

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu cuối 2021;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 29/6/2021 đến 09/7/2021

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 08/7/2021

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng Đào tạo

Thư ký khoa, phòng Đào tạo

Ngày 09/7/2021

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.online.ueh.edu.vn

Từ 12/7/2021 đến 16/7/2021

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 09/08/2021 đến 13/08/2021

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B2.008)

Từ 09/08/2021 đến 17/10/2021

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2021

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2022)

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 19/10/2021

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 09/11/2021

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng Đào tạo

Các khoa

Từ 16/11/2021 đến 18/11/2021

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn)

Phòng Đào tạo

Ngày 07/12/2021

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 14/12/2021 đến 16/12/2021

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.online.ueh.edu.vn