Đang xử lí...

Hướng dẫn xét chuyển điểm dành cho sinh viên Văn bằng 2 - ĐHCQ khóa 26.2

 

1. Đối tượng được xét chuyển điểm

- Sinh viên trúng tuyển Khóa 26.2 đã học các học phần có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn các học phần trong chương trình đào tạo (CTĐT) khối ngành xa của Văn bằng 2 - ĐHCQ (Tham khảo tại LINK)

- Sinh viên trúng tuyển các khóa trước chuyển khóa sang Khóa 26.2.

 

2. Thời gian nộp hồ sơ

- Đối với học kỳ cuối năm 2023, sinh viên nộp hồ sơ xét chuyển điểm từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023.

- Đối với các học kỳ tiếp theo, sau khi tham khảo CTĐT, sinh viên nộp hồ sơ chuyển điểm vào các thời gian từ 01/6 đến 15/6từ 15/10 đến 30/10 hằng năm.

 

3. Hồ sơ xét chuyển điểm

- Phiếu chuyển điểm (Tại đây);

- Bản sao phụ lục văn bằng (hoặc bảng điểm ĐHCQ);

- Bảng mô tả môn học (trường hợp mô tả không đủ cơ sở xét, phải bổ sung Đề cương chi tiết các học phần xin chuyển điểm) có xác nhận của trường cấp Văn bằng 1. Sinh viên Văn bằng 1 ĐH Kinh tế TP.HCM không phải nộp nội dung này.

*Lưu ý:

- Sinh viên cần điền đầy đủ thông tin trong Phiếu chuyển điểm bao gồm tên học phần, số tín chỉ, điểm (điểm đạt từ 5.00 trở lên), ký tên và ghi rõ họ tên.

- Đối với các môn học thuộc các khoa quản lý khác nhau, sinh viên làm các Phiếu chuyển điểm khác nhau.

 

4. Cách thức nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ qua email: Sinh viên chụp ẢNH hoặc SCAN các file theo định dạng PNG, JPG hoặc PDF, sau đó gửi về địa chỉ email halt@ueh.edu.vn hoặc dcan@ueh.edu.vn.

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Liên hệ Thầy Hà (bàn số 14) hoặc Thầy Can (bàn số 15) tại Phòng Đào tạo (A0.14) - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

 

5. Danh mục tham khảo các học phần có thể xét chuyển điểm học kỳ đầu 2023

Sinh viên tham khảo danh mục các học phần có thể chuyển điểm học kỳ đầu 2023 dưới đây:

Ngành/Chuyên ngành
trúng tuyển

Môn CÓ THỂ được xét

(theo chương trình Khóa 26.2- VB2 ĐHCQ)

- Quản trị

1. Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

2. Quản trị học (3 tín chỉ)

3. Kế toán quản trị (3 tín chỉ)

- Kinh doanh quốc tế

- Marketing

1. Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

2. Quản trị học (3 tín chỉ)

3. Marketing căn bản (3 tín chỉ)

4. Luật kinh doanh (3 tín chỉ)

- Tài chính

1. Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

2. Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ)

3. Kế toán tài chính (3 tín chỉ)

4. Tài chính doanh nghiệp (3 tín chỉ)

- Ngân hàng

1. Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

2. Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ)

3. Nguyên lý tài chính-ngân hàng (3 tín chỉ)

- Kế toán doanh nghiệp

1. Luật kinh doanh (3 tín chỉ)

2. Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ)

3. Tài chính doanh nghiệp (3 tín chỉ)

- Luật kinh doanh

1. Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

2. Quản trị học (3 tín chỉ ) hoặc Nguyên lý kế toán (3 tín chỉ)

- Quản trị nhân lực

- Quản lý công

1. Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

2. Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

 

6. Một số lưu ý

- Căn cứ Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT) quy định tại Điều 13, mục 4: “Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo”.

- Đối với các học phần đủ điều kiện chuyển điểm nhưng sinh viên đã đăng ký học và có điểm sẽ không được xem xét chuyển điểm.

- Từ Khóa 26.2 - VB2ĐHCQ áp dụng chương trình đào tạo ban hành theo quyết định số: 1964/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 11/8/2021.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Thầy Hà (Email: halt@ueh.edu.vn - Số điện thoại: (028) 3823 0082 - Ext.163) hoặc Thầy Can (Email: dcan@ueh.edu.vn Số điện thoại: (028) 3823 0082 - Ext.0).