Đang xử lí...

Thông báo danh sách sinh viên được xét miễn học phần Khóa 24.2-VB2ĐHCQ

Danh sách sinh viên được xét miễn học phần: xem chi tiết

 

Sinh viên có tên danh sách xét miễn học phần, nếu có nhu cầu học để lấy điểm, thì làm đơn gửi Thầy Tấn (email: tan@ueh.edu.vn) theo thông tin sau: 

Tiêu đề: Khóa 24.2 đề nghị cập nhật xóa khỏi danh sách miễn học phần - Mã sinh viên

Nội dung: 

+MSSV:

+Họ và Tên:

+Lớp - Khóa:

+Nội dung: tên và mã học phần cần giữ lại để học và thi.

 

Thời gian từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 17/01/2022. Sau thời gian này, phòng Đào tạo tiến hành hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ đầu 2022. Khoản học phí này sẽ được chuyển vào mục Tài chính sinh viên tại portal Student.ueh.edu.vn và cấn trừ trực tiếp vào các lớp học phần khi đăng ký mới.

 

Thắc mắc về xét chuyển điểm: Trần Duy Can, email: dcan@ueh.edu.vn

Thắc mắc về hủy học phần: Phạm Trung Tấn, email: tan@ueh.edu.vn