Đang xử lí...

Nguyên tắc xét tuyển và tiêu chí phụ tuyển sinh Liên thông ĐHCQ

Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, UEH xét trúng tuyển những thí sinh có điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc Cao đẳng (tính theo thang điểm 10) theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp.
 
Trường hợp bảng điểm tốt nghiệp của thí sinh tính theo thang điểm 4, UEH thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 theo Phụ lục 1.
 
Tiêu chí phụ: Trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm trung bình chung tích lũy ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự:
1. Điểm môn chuyên ngành;
2. Điểm môn cơ sở ngành.
Danh sách các môn học trong tiêu chí phụ được quy định tại Phụ lục 2.
 
Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định môn tương đương/thay thế căn cứ vào bảng điểm bậc Cao đẳng trong trường hợp thí sinh không có môn học trùng với danh sách các môn học trong tiêu chí phụ.
 
Phụ lục 1
Công thức quy đổi bảng điểm theo thang điểm 4 sang thang điểm 10
 
Trường hợp bảng điểm tốt nghiệp của thí sinh tính theo thang điểm 4, UEH thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 theo công thức sau:
Điểm thang 10 = (Điểm thang 4 x a) + b
Với tham số a, b được quy định ở bảng sau:
 

Thang điểm 4

Thang điểm 10 tương đương

Tham số quy đổi

2,0 đến cận 2,5

5,5 đến cận 7,0

a = 3,00

b = -0,50

2,5 đến cận 3,0

7,0 đến cận 8,0

a = 1,42

b = 3,45

3,0 đến cận 3,5

8,0 đến cận 9,0

a = 2,50

b = 0,00

3,5 đến cận 4,0

9,0 đến cận 10,0

a = 2,50

b = 0,00

 
Phụ lục 2
Danh sách các môn học trong xét tuyển tiêu chí phụ
 

Ngành/Chuyên ngành

Tiêu chí phụ

Môn chuyên ngành

Môn cơ sở ngành

a) Cơ sơ đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh

1

- Ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị học

2

- Ngành Kinh doanh quốc tế

Quản trị chiến lược công ty đa quốc gia

Marketing quốc tế

3

- Ngành Marketing

Marketing quốc tế

Marketing căn bản

4

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

            Chuyên ngành Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Lý thuyết tài chính

5

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành Ngân hàng

Ngân hàng thương mại

Nguyên lý ngân hàng

6

- Ngành Kế toán

            Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

7

- Ngành Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành: Tiếng Anh thương mại

Kỹ năng Đọc - Viết

Ngữ pháp

8

- Ngành Thương mại điện tử

Cơ sở lập trình

Toán dùng trong tin học

9

- Ngành Kỹ thuật phần mềm

Cơ sở lập trình

Toán dùng trong tin học

10

- Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

            Chuyên ngành Quản trị lữ hành

Marketing du lịch

Quản trị du lịch

11

- Ngành Quản trị khách sạn 

            Chuyên ngành Quản trị khách sạn

Vận hành tiền sảnh

Quản trị du lịch

b) Cơ sơ đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long

1

- Ngành Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành Quản trị

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị học

2

- Ngành Kế toán

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán