Đang xử lí...

Thông báo về đối tượng, chỉ tiêu xét tuyển vào ngành, chuyên ngành Khóa 38 - ĐHCQ

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong phiên họp ngày 27 tháng 9 năm 2013, trường thông báo đến các Ông/Bà Trưởng khoa, phòng, các đơn vị liên quan và sinh viên Khoá 38 – ĐHCQ các nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

-Sinh viên Khoá 38 – ĐHCQ thuộc diện được xét học tiếp giai đoạn chuyên ngành;

-Sinh viên Khoá 37 – ĐHCQ diện ngừng học đã hoàn tất việc trả nợ học phần và đủ điều kiện xét học tiếp giai đoạn chuyên ngành.

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Khoa đào tạo

Chỉ tiêu

1.       

Kinh tế học

Kinh tế

50

2.       

Kinh tế kế hoạch và đầu tư 

Kinh tế

100

3.       

Kinh tế lao động và QL nguồn nhân lực

Kinh tế

50

4.       

Kinh tế nông nghiệp và PT nông thôn

Kinh tế

50

5.       

Kinh tế thẩm định giá

Kinh tế

100

6.       

Kinh tế bất động sản

Kinh tế

50

7.       

Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh

300

8.       

Quản trị chất lượng

Quản trị kinh doanh

80

9.       

Thương mại

TM–DL–MKT

160

10.  

Kinh doanh quốc tế (ĐTB NN từ 6,00)

TM–DL–MKT

80

11.  

Ngoại thương (ĐTB NN từ 6,50)

TM–DL–MKT

150

12.  

Du lịch

TM–DL–MKT

80

13.  

Marketing

TM–DL–MKT

150

14.  

Tài chính nhà nước

Tài chính công

160

15.  

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính

300

16.  

Kinh doanh bảo hiểm

Tài chính

50

17.  

Ngân hàng

Ngân hàng

300

18.  

Chứng khoán

Ngân hàng

80

19.  

Kế toán

Kế toán–Kiểm toán

550

20.  

Kiểm toán

Kế toán–Kiểm toán

80

21.  

Toán tài chính

Toán–Thống kê 

50

22.  

Thống kê kinh doanh

Toán–Thống kê 

50

23.  

Tin học quản lý

Hệ thống thông tin KD

50

24.  

Kinh tế chính trị

Lý luận chính trị

50

25.  

Luật kinh doanh

Luật

50

 

Tổng cộng

 

3.170

Trường đề nghị các Ông/Bà Trưởng khoa, Trưởng phòng liên quan triển khai thông báo này đến các sinh viên Khoá 38 – ĐHCQ để thực hiện.

Sinh viên chú ý các mốc thời gian: tải