Đang xử lí...

Thông báo đối tượng và chỉ tiêu xét tuyển vào ngành, chuyên ngành Khóa 40 – ĐHCQ

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong phiên họp ngày 24 tháng 9 năm 2015, Trường thông báo đến các ông/bà Trưởng khoa, Trưởng phòng, Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên Khóa 40 – ĐHCQ các nội dung sau:

1. Đối tượng xét tuyển vào ngành, chuyên ngành

- Sinh viên Khóa 40 – ĐHCQ thuộc diện được xét học tiếp giai đoạn chuyên ngành;

- Sinh viên Khóa 39 – ĐHCQ diện ngừng học đã hoàn tất việc trả nợ học phần và đủ điều kiện xét học tiếp giai đoạn chuyên ngành.

2. Chỉ tiêu xét tuyển vào ngành, chuyên ngành

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Khoa đào tạo

Chỉ tiêu

1.       

Kinh tế học

Kinh tế

50

2.       

Kinh tế kế hoạch và đầu tư

Kinh tế

100

3.       

Quản lý nguồn nhân lực

Kinh tế

50

4.       

Kinh tế nông nghiệp và PT nông thôn

Kinh tế

50

5.       

Thẩm định giá

Kinh tế

100

6.       

Kinh tế bất động sản

Kinh tế

50

7.       

Kinh tế chính trị

Lý luận chính trị

50

8.       

Quản trị

Quản trị

300

9.       

Quản trị chất lượng

Quản trị

80

10.  

Kinh doanh quốc tế (ĐTB NN từ 6,00)

KDQT–MKT

80

11.  

Ngoại thương (ĐTB NN từ 6,50)

KDQT–MKT

150

12.  

Kinh doanh thương mại

KDQT–MKT

160

13.  

Marketing

KDQT–MKT

150

14.  

Quản trị lữ hành

Viện du lịch

80

15.  

Tài chính công

Tài chính công

160

16.  

Tài chính

Tài chính

290

17.  

Bảo hiểm

Tài chính

50

18.  

Ngân hàng

Ngân hàng

280

19.  

Chứng khoán

Ngân hàng

50

20.  

Kế toán công

Kế toán

80

21.  

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

450

22.  

Kiểm toán

Kế toán

80

23.  

Toán tài chính

Toán–Thống kê 

50

24.  

Thống kê kinh doanh

Toán–Thống kê 

50

25.  

Tin học quản lý

Hệ thống thông tin KD

50

26.  

Luật kinh doanh

Luật

50

 

Tổng cộng

 

3,090

 

3. Sinh viên chú ý các mốc thới gian: tải