Đang xử lí...

Thông báo về đối tượng, chỉ tiêu xét tuyển vào ngành, chuyên ngành Khoá 41 – ĐHCQ

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong phiên họp ngày 21 tháng 9 năm 2016, trường thông báo đến các Ông/Bà Trưởng khoa, phòng, các đơn vị liên quan và sinh viên Khoá 41 – ĐHCQ các nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

-Sinh viên Khoá 41 – ĐHCQ thuộc diện đủ điều kiện xét vào giai đoạn chuyên ngành;

-Sinh viên Khoá 40 – ĐHCQ diện ngừng học đã hoàn tất việc trả nợ học phần và đủ điều kiện xét học tiếp giai đoạn chuyên ngành.

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Khoa đào tạo

Chỉ tiêu

Mức học phí*

1.       

Kinh tế học

Kinh tế

50

514.000đ/tín chỉ

2.       

Kinh tế kế hoạch và đầu tư 

Kinh tế

100

514.000đ/tín chỉ

3.       

Quản lý nguồn nhân lực

Kinh tế

90

514.000đ/tín chỉ

4.       

Kinh tế nông nghiệp và PT nông thôn

Kinh tế

50

257.000đ/tín chỉ

5.       

Thẩm định giá

Kinh tế

100

514.000đ/tín chỉ

6.       

Kinh tế bất động sản

Kinh tế

50

514.000đ/tín chỉ

7.       

Quản trị

Quản trị

300

538.000đ/tín chỉ

8.       

Quản trị chất lượng

Quản trị

90

514.000đ/tín chỉ

9.       

Quản trị lữ hành

Viện Du lịch

90

538.000đ/tín chỉ

10.  

Kinh doanh quốc tế (ĐTB NN từ 6,50)

KDQT–MKT

90

538.000đ/tín chỉ

11.  

Ngoại thương (ĐTB NN từ 6,50)

KDQT–MKT

100

538.000đ/tín chỉ

12.  

Kinh doanh thương mại

KDQT–MKT

180

538.000đ/tín chỉ

13.  

Marketing

KDQT–MKT

180

538.000đ/tín chỉ

14.  

Tài chính công

Tài chính công

180

514.000đ/tín chỉ

15.  

Tài chính

Tài chính

270

538.000đ/tín chỉ

16.  

Bảo hiểm

Tài chính

50

514.000đ/tín chỉ

17.  

Ngân hàng

Ngân hàng

240

538.000đ/tín chỉ

18.  

Chứng khoán

Ngân hàng

50

538.000đ/tín chỉ

19.  

Kế toán công

Kế toán

90

514.000đ/tín chỉ

20.  

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

450

538.000đ/tín chỉ

21.  

Kiểm toán

Kế toán

90

538.000đ/tín chỉ

22.  

Toán tài chính

Toán–Thống kê 

50

257.000đ/tín chỉ

23.  

Thống kê kinh doanh

Toán–Thống kê 

50

257.000đ/tín chỉ

24.  

Tin học quản lý

Hệ thống thông tin KD

50

514.000đ/tín chỉ

25.  

Luật kinh doanh

Luật

50

514.000đ/tín chỉ

 

Tổng cộng

 

3.090

 

 

* Học phí không thay đổi trong các học kỳ chính của giai đoạn chuyên ngành. Nếu cần thông tin thêm về học phí, liên hệ Anh Trần Hoàng Tâm – Phòng TC-KT, điện thoại 0939106901 – 38222357 ext 225.

Trường đề nghị các Ông/Bà Trưởng khoa,viện, Trưởng phòng liên quan triển khai thông báo này đến các sinh viên Khoá 41 – ĐHCQ để thực hiện.