Đang xử lí...

Các mốc thời gian quy định của khóa 42 - ĐHCQ(cần lưu ý thực hiện)

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Sinh viên đăng ký nguyện vọng và in phiếu đăng ký

8g00, 09/6/2017 – 16g00, 19/6/2017

Đăng ký online (tất cả sinh viên K42 chương trình đại trà chưa xét chuyên ngành)

Thông báo số lượng đăng ký

21/6/2017

Trang online

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng (nếu có, in lại phiếu).

8g00, 21/6/2017 – 16g00, 22/6/2017

Điều chỉnh trực tuyến

In phiếu đăng ký

Trước ngày 23/6/2017

Sinh viên chú ý in phiếu đăng ký ở lần cập nhập sau cùng để nộp

Sinh viên nộp phiếu đăng ký nguyện vọng cho phòng QLĐT-CTSV tại Hội trường A1.16

(sinh viên trực tiếp nộp và ký tên vào danh sách)

08g00 – 09g00, 26/6/2017

Lớp_sv: 01 – 32.

14g00 – 15g00, 26/6/2017

Lớp_sv: 33 – 64.

Phòng QLĐT-CTSV nhận và trả lời đơn khiếu nại điểm (nếu có)

công bố bảng điểm scan và trong tài khoản cá nhân

Tại phòng A0.14

Công bố danh sách học tiếp và thôi học

09/12/2016

Website online

Công bố danh sách xét chuyên ngành

14g00, 03/7/2017

Website online

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ cuối 2017 (học kỳ 3)

10/7/2017 – 12/7/2017

Website online

Đóng học phí học kỳ cuối 2017 (học kỳ 3)

10/7/2017 – 04/08/2017

Theo quy định hiện hành

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

03/7/2017

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

05/7/2017

Website online

Sinh viên bắt đầu học kỳ cuối 2017

31/7/2017