Đang xử lí...

Thông báo các mốc thời gian liên quan xét tuyển vào Ngành/Chuyên ngành - Khóa 43 - ĐHCQ

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Sinh viên đăng ký nguyện vọng và in phiếu đăng ký

8g00, 07/6/2018 – 16g00, 15/6/2018

Đăng ký online (tất cả sinh viên K43 chương trình đại trà chưa xét chuyên ngành)

Thông báo số lượng đăng ký

18/6/2018

Trang online.ueh.edu.vn

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng (nếu có, in lại phiếu).

8g00, 19/6/2018 – 16g00, 20/6/2018

Điều chỉnh trực tuyến

In phiếu đăng ký

Trước ngày 21/6/2018

Sinh viên chú ý in phiếu đăng ký ở lần cập nhập sau cùng để nộp (kể cả sinh viên không điều chỉnh nguyện vọng)

Sinh viên nộp phiếu đăng ký nguyện vọng cho phòng QLĐT-CTSV tại Hội trường A1.16

(sinh viên trực tiếp nộp và ký tên vào danh sách-các trường hợp đặc biệt liên hệ Phòng QLĐT-CTSV gặp Thầy Can để được hướng dẫn)

08g00 – 09g00, 21/6/2018

Lớp_sv: 01 – 35.

14g00 – 15g00, 21/6/2018

Lớp_sv: 36 – 70.

Phòng QLĐT-CTSV nhận và giải quyết các trường hợp khiếu nại điểm (nếu có)

Từ khi công bố bảng điểm scan và cập nhật trong tài khoản cá nhân

Tại phòng A0.14 (bàn số 1)

Công bố danh sách xét chuyên ngành

14g00, 05/7/2018

14g00, 12/7/2018

Website online

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ cuối 2018 (học kỳ 3)

11/7/2018 – 13/7/2018

18/7/2018 – 20/7/2018

Website online

Đóng học phí học kỳ cuối 2018 (học kỳ 3)

11/7/2018 – 03/08/2018

18/7/2018 – 03/08/2018

Theo quy định hiện hành

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

06/7/2018

13/7/2018

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

10/7/2018

17/7/2018

Website online

Sinh viên bắt đầu học kỳ cuối 2018

30/7/2018

 

 

Sinh viên lưu ý: xem các thông tin trên website: www.online.ueh.edu.vn