Đang xử lí...

Thông báo các mốc thời gian xét chuyên ngành Khóa 45 - ĐHCQ

Các mốc thời gian xét chuyên ngành Khóa 45-ĐHCQ
(sinh viên cần lưu ý thực hiện)
 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Giới thiệu chuyên ngành (trực tuyến)

18/5/2020 –

29/5/2020

Chi tiết xem thông báo số 59/TB-QLĐTCTSV ngày 06/5/2020

Phòng QLĐT-CTSV phổ biến quy định, kế hoạch xét chuyên ngành (trực tuyến)

17g30, 01/6/2020

Sinh viên đăng ký nguyện vọng trực tuyến

8g00, 05/6/2020 –

16g00, 10/6/2020

Đăng ký tại trang:

tinyurl.com/xetchuyennganhk45

Thông báo số lượng đăng ký

15g00, 11/6/2020

Trang online.ueh.edu.vn

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

15/6/2020 –

16g00, 16/6/2020

Tại trang:

tinyurl.com/xetchuyennganhk45

Xác nhận thông tin nguyện vọng sinh viên đã đăng ký

18/6/2020

Gửi qua email của sinh viên do UEH cấp.

Công bố danh sách xét chuyên ngành

23/7/2020

online.ueh.edu.vn

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ cuối 2020 (học kỳ 3)

24/7/2020 –

27/7/2020

online.ueh.edu.vn

Đóng học phí học kỳ cuối 2020 (học kỳ 3)

24/7/2020 –

07/8/2020

Theo quy định hiện hành

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

08g00 – 10g00,

ngày 23/7/2020

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

27/7/2020

online.ueh.edu.vn

Sinh viên bắt đầu học kỳ cuối 2020

03/8/2020

Theo thời khóa biểu

 

 

Tham khảo điểm trung bình xét tuyển vào chuyên ngành của Khóa 44 – ĐHCQ
(chỉ mang tính tham khảo)
 

Chuyên ngành

Chỉ

tiêu

Số thực tế

đang học

Ghi chú

Kinh tế học ứng dụng

 

 

Tuyển sinh riêng

Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp

 

 

Kinh tế chính trị

 

 

Kinh tế đầu tư

145

145

Điểm chuẩn ³6.65

Quản lý nguồn nhân lực

100

100

Điểm chuẩn ³7.33

Thẩm định giá

135

117

Xét đến NV4

Bất động sản

90

98

Điểm chuẩn ³5.00

Quản trị

315

310

Điểm chuẩn ³6.70

Quản trị chất lượng

100

102

Điểm chuẩn ³5.30

Quản trị khởi nghiệp

50

50

Xét hết 3 nguyện vọng

Kinh doanh quốc tế

 

 

Tuyển sinh riêng

Ngoại thương

 

 

Quản trị khách sạn

50

57

Tuyển sinh riêng

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

50

55

Tài chính công

90

76

Xét hết 3 nguyện vọng

Quản lý thuế

40

35

Xét hết 3 nguyện vọng

Tài chính

220

223

Điểm chuẩn ³7.04

Ngân hàng

240

244

Điểm chuẩn ³6.18

Thuế trong kinh doanh

 

 

Tuyển sinh riêng

Quản trị hải quan-ngoại thương

 

 

Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

 

 

Tài chính quốc tế

 

 

Đầu tư tài chính

 

 

Thị trường chứng khoán

 

 

Ngân hàng đầu tư

 

 

Kế toán doanh nghiệp

500

499

Điểm chuẩn ³5.78

Kiểm toán

150

149

Điểm chuẩn ³7.45

Kế toán công

50

39

Xét đến NV4

Toán tài chính

 

 

Tuyển sinh riêng

Phân tích rủi ro và định phí bảo hiễm

 

 

Chưa tuyển

Hệ thống tin tin kinh doanh

 

 

Tuyển sinh riêng

Thương mại điện tử

 

 

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

 

 

Luật kinh doanh

 

 

Tuyển sinh riêng

Luật kinh doanh quốc tế