Đang xử lí...

Điều chỉnh các mốc thời gian xét chuyên ngành Khóa 45-ĐHCQ

          Căn cứ vào tiến độ thi học kỳ đầu 2020 và tiến độ nộp điểm, nay Phòng QLĐT-CTSV điều chỉnh thời gian xét chuyên ngành của Khóa 45-ĐHCQ, cụ thể như sau:

 

Nội dung

Thời gian

Điều chỉnh

Ghi chú

Công bố danh sách xét chuyên ngành

23/7/2020

28/7/2020

online.ueh.edu.vn

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ cuối 2020 (học kỳ 3)

Mở mạng lúc 10g00

24/7/2020 – 27/7/2020

Mở mạng lúc 10g00

29/7/2020 – 31/7/2020

online.ueh.edu.vn

Đóng học phí học kỳ cuối 2020 (học kỳ 3)

24/7/2020 – 07/8/2020

29/7/2020 – 07/8/2020

Theo quy định hiện hành

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

08g00 – 10g00, ngày 23/7/2020

08g00 – 10g00, ngày 29/7/2020

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

27/7/2020

15g00, ngày 30/7/2020

online.ueh.edu.vn

Sinh viên bắt đầu học kỳ cuối 2020

03/8/2020

03/8/2020

Theo thời khóa biểu

 

Sinh viên lưu ý: xem các thông tin trên website: www.online.ueh.edu.vn

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can – dcan@ueh.edu.vn