Đang xử lí...

Thông báo xét chuyên ngành Khóa 45-ĐHCQ (đang chờ xét chuyên ngành - Điều chỉnh lần 2)

Căn cứ vào kết quả nộp điểm thi học kỳ đầu 2020,  Phòng QLĐT-CTSV điều chỉnh thời gian xét chuyên ngành của Khóa 45-ĐHCQ (đang chờ xét chuyên ngành) như sau:

 

Nội dung

Thời gian

Điều chỉnh

Ghi chú

Công bố danh sách xét chuyên ngành

28/7/2020

04/8/2020

 

Đăng ký học phần học kỳ cuối 2020

29/7/2020

 – 31/7/2020

10g00 05/8/2020

 – 14/8/2020

 

Đóng học phí học kỳ cuối 2020

29/7/2020

 – 07/8/2020

10g00 05/8/2020

 – 07/8/2020

 

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng (NV) đăng ký lại (xuất trình thẻ sinh viên, nhận phiếu đăng ký và nộp lại phiếu).

08g – 10g00,

29/7/2020

08g00 – 10g00,

ngày 05/8/2020

P. QLĐT-CTSV

phòng A0.14,

(bàn 16, gặp Thầy Can)

Công bố danh sách xét chuyên ngành nhóm NV bị tràn

15g00,

30/7/2020

15g00,

06/8/2020

 

Sinh viên bắt đầu học kỳ cuối 2020

03/8/2020

10/8/2020

 

 

Sinh viên lưu ý thường xuyên xem các thông tin cập nhật trên website: www.online.ueh.edu.vn

 

 

Căn cứ vào tiến độ điểm thi kết thúc học phần của học kỳ đầu 2020, Phòng QLĐT-CTSV thông báo đến sinh viên học các lớp chuyên ngành của Khóa 45-ĐHCQ (đang chờ xét chuyên ngành) được nghỉ học tuần đầu tiên, từ ngày 03/08/2020 đến 08/08/2020, cụ thể:

- Ngành Kinh tế;

- Ngành Quản trị kinh doanh (trừ chuyên ngành Quản trị bệnh viện);

- Ngành Kinh doanh quốc tế;

- Ngành Quản trị khách sạn;

- Ngành Tài chính-Ngân hàng;

- Ngành Kế toán;

- Ngành Toán kinh tế;

- Ngành Hệ thống thông tin quản lý;

- Ngành Luật.

 

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can – dcan@ueh.edu.vn