Đang xử lí...

Lịch giới thiệu và giải đáp cho sinh viên khóa 47 - Hệ ĐHCQ về các chuyên ngành

Sinh viên tham khảo chỉ tiêu xét tuyển vào chuyên ngành Khoá 47 – ĐHCQ: xem chi tiết

 

TT

Khoa/Viện đào tạo

Thời gian

Chuyên ngành

Hình thức, địa điểm

1

Khoa Kinh tế

17g30, 12/4/2022

-Kinh tế học ứng dụng, Kinh tế chính trị (KE001 – KE003)

Kết hợp trực tiếp tại Hội trường B1.302 và trực tuyến qua Microsoft Teams

Khoa Kinh tế: http://go.ueh.edu.vn/TVNganhKinhTe

Khoa Lý luận chính trị

2

Khoa Kinh tế

17g30, 13/4/2022

-Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và quản trị tài sản (ĐT001-ĐT003)

Kết hợp trực tiếp tại Hội trường B1.302 và trực tuyến qua Microsoft Teams http://go.ueh.edu.vn/TVnganhDauTu

3

Khoa Tài chính công

17g30, 14/4/2022

Tài chính công, Quản lý Thuế, Thuế trong kinh doanh, Quản trị hải quan-ngoại thương (FB001 – FB015)

Kết hợp trực tiếp tại Hội trường B1.302 và trực tuyến qua Microsoft Teams http://shorturl.at/suJO4

4

Khoa Toán – Thống kê

17g30, 15/4/2022

Toán tài chính, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (TO001 – TO003)

Kết hợp trực tiếp tại Hội trường B1.302 và trực tuyến qua Microsoft Teams shorturl.at/lqEGU

5

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

17g30, 16/4/2022

Hệ thống thông tin kinh doanh, Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (HT001 – HT003)

Kết hợp trực tiếp tại Hội trường B1.302 và trực tuyến qua Microsoft Teams http://shorturl.at/cjBFH

6

Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

17g30, 18/4/2022

Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương (KQ001 – KQ006)

 

trực tuyến qua Microsoft Teams

http://shorturl.at/hmyFW

7

Khoa Ngân hàng

17g30, 18/4/2022

Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng quốc tế, Quản trị tín dụng (FB001 – FB015)

Kết hợp trực tiếp tại Hội trường B1.302 và trực tuyến qua Microsoft Teams go.ueh.edu.vn/tvkhoanganhang

8

Khoa Tài chính

17g30, 19/4/2022

-Tài chính, Đầu tư tài chính (FB001 – FB015);

-Tài chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính (TE001-TE003)

trực tuyến qua Microsoft Teams

https://go.ueh.edu.vn/taichinh

9

Khoa Du lịch

17g30,-20/4/2022

-Quản trị lữ hành, Quản trị du thuyền (DV001-DV004);

-Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (HM001 – HM004)

Kết hợp trực tiếp tại Hội trường B1.302 và trực tuyến qua Microsoft Teams shorturl.at/sBF68

10

Khoa Quản trị

17g30, 21/4/2022

Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp, Quản trị công nghệ và Đổi mới sáng tạo (BA001 – BA011)

Kết hợp trực tiếp tại Hội trường B1.302 và trực tuyến qua Microsoft Teams

 

Khoa Quản trị: https://go.ueh.edu.vn/somk47

 

 

 

 

Viện Đổi mới sáng tạo

11

Khoa Kế toán

17g30, 22/4/2022

Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp (AC001 – AC012)

Khoa Kế toán:

 http://go.ueh.edu.vn/tvnganhketoan

12

Phòng Đào tạo

08/5/2022 (*)

-Phổ biến quy định và hướng dẫn đăng ký xét vào chuyên ngành

-Đăng ký học ngành 2, song chuyên ngành

Trực tuyến qua Microsoft Teams