Đang xử lí...

Thông báo các mốc thời gian xét chuyên ngành Khóa 48 - Đại học chính quy

Trường thông báo đến các Khoa đào tạo và sinh viên Khoá 48 - ĐHCQ về việc xét chuyên ngành như sau:
 
1. Các mốc thời gian
 

STT

Nội dung

Mốc thời gian

Ghi chú

1

Phòng Đào tạo phổ biến quy định xét chuyên ngành vả hướng dẫn đăng ký chương trình thứ 2

16/4/2023

Chi tiết tại Link

2

Khoa đào tạo giới thiệu và giải đáp về các chuyên ngành

16 - 24/4/2023

3

Sinh viên thi kết thúc học phần Học kỳ đầu năm 2023

22/5 - 04/6/2023

Lịch thi cụ thể theo thông báo của Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

4

Sinh viên đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành

30/5 - 11g30, ngày 05/6/2023

Đăng ký trực tuyến tại: https://go.ueh.edu.vn/xetcnk48

5

Phòng Đào tạo công bố số liệu thống kê các nguyện vọng đã đăng ký

09/6/2023

Chi tiết tại website:

https://daotao.ueh.edu.vn/

6

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng (nếu có)

09/6 - 11g30, ngày 12/6/2023

Đăng ký trực tuyến tại: https://go.ueh.edu.vn/xetcnk48

7

Sinh viên kiểm tra email do UEH cấp để xác nhận lại thông tin nguyện vọng đã đăng ký

16/6/2023

 

8

Công bố kết quả xét chuyên ngành

Dự kiến 06/7/2023

Chi tiết tại website:

https://daotao.ueh.edu.vn/

9

Sinh viên không trúng tuyển chuyên ngành thực hiện đăng ký lại nguyện vọng lần 2

07/7 - 09g00 ngày 10/7/2023

Đăng ký trực tuyến tại: https://go.ueh.edu.vn/xetcnk48

10

- Công bố kết quả xét chuyên ngành cho các sinh viên đăng ký nguyện vọng lần 2

- Điều chỉnh kết quả các trường hợp khiếu nại

19/7/2023

Chi tiết tại Portal sinh viên:

https://student.ueh.edu.vn/

11

Sinh viên đăng ký học phần và đóng học phí Học kỳ cuối năm 2023 (Học kỳ 3 của khóa học)

21 - 24/7/2023

Xem thông báo đăng ký học phần tại website:

https://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-trong-nam/dang-ky-hoc-phan

12

Học chính thức Học kỳ cuối năm 2023

07/8/2023

Theo thời khóa biểu chính thức

 
 
2. Thông tin liên hệ khi cần thiết: 
2.1. Thắc mắc về quy định, kết quả xét chuyên ngành:
+ Cô Thiên Trinh, điện thoại: 028 3823 0082 - số nội bộ 153, email: trinhvt@ueh.edu.vn
+ Thầy Can, điện thoại: 028 3823 0082 - số nội bộ 0, email: dcan@ueh.edu.vn
 
2.2. Thắc mắc về kết quả học tập, điểm trung bình các học phần:
+ Cô Kim Uyên, điện thoại: 028 3823 0082 - số nội bộ 142, email: kimuyen@ueh.edu.vn