Đang xử lí...

Kết quả xét chuyên ngành cho sinh viên Khóa 42-ĐHCQ bị tràn 3 nguyện vọng

Danh sách kết quả: chi tiết

Sinh viên chú ý đăng ký học phần theo đúng thời gian đã thông báo của phòng QLĐT-CTSV: chi tiết