Đang xử lí...

Danh sách các lớp học phần hủy - Học kỳ đầu năm 2023 - Đại học chính quy

Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu của mình tại portal https://student.ueh.edu.vn/ từ ngày 22/12/2022 để xem lịch học đã được điều chỉnh.
 
Trường hợp, sinh viên trong lớp học phần bị hủy chưa được chuyển lớp học phần và muốn điều chỉnh thời khóa biểu, sinh viên tải giấy đề nghị chuyển lớp (Mẫu phiếu: download), điền đầy đủ thông tin và gửi về email: 
+ ĐHCQ - Chương trình chất lượng cao, thầy Tấn: tan@ueh.edu.vn
+ ĐHCQ - Chương trình chuẩn, cô Thảo: thaonp@ueh.edu.vn
+ ĐHCQ khóa 48 - Chương trình chuẩn, cô Xuân Tâm: xuantam86@ueh.edu.vn
Hoặc sinh viên có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo- A014- 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, sáng 7h30 đến 11h30, chiều 13h30 đến 16h30.
 
Thời gian nhận đơn chuyển lớp từ ngày 23/12/2022 đến ngày 30/12/2022.
 
Thời khóa biểu chính thức tham khảo để chuyển lớp: xem chi tiết hoặc website phòng KHĐT-KT: https://khdtkt.ueh.edu.vn/
 
Đối với trường hợp sinh viên chưa được chuyển lớp, nếu không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, khoản học phí này sẽ được chuyển vào mục Tài chính sinh viên tại portal https://student.ueh.edu.vn/ và cấn trừ trực tiếp vào các lớp học phần khi đăng ký mới.