Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ đầu 2023 - Liên thông Đại học chính quy; Văn bằng hai Đại học chính quy

 
Trường hợp 1:
- Danh sách sinh viên có học phần bị hủy (cập nhật 16g00, 23/12/2022): xem chi tiết
- Sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu:
  • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
  • Thời khóa biểu chính thức tại website phòng KHĐT-KT: https://khdtkt.ueh.edu.vn/
  • Thời gian nhận đơn qua email: từ ngày 23/12/2022 đến ngày 26/12/2022.
  • Nơi nhận : Cô Thanh Tâm, tamthanh@ueh.edu.vn
 
Trường hợp 2: sinh viên không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, khoản học phí này sẽ được chuyển vào mục Tài chính sinh viên tại portal https://student.ueh.edu.vn/ và cấn trừ trực tiếp vào các lớp học phần khi đăng ký mới.
 
Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết
- Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn