Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí - Học kỳ đầu - Năm 2024

1. Một số lưu ý quan trọng:

-       Sinh viên hết thời gian đào tạo sẽ không được đăng ký học. Thời hạn được ghi nhận tại mục "Thông tin sinh viên", dòng chữ "Năm hết thời gian đào tạo:" trong portal https://student.ueh.edu.vn

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được phép đăng ký mã học phần đang chờ lịch thi hoặc chờ kết quả điểm thi;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức (ngày 22/12/2023) để đi học đúng lớp đã đăng ký; cập nhật học phí đã đóng; và/hoặc đăng ký lại các học phần bị hủy;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   ĐHCQ: Cô Xuân Tâm - Email: xuantam86@ueh.edu.vn - [028.7306.1976 ext. 4002; 0983553288]

o   ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn - Email: tan@ueh.edu.vn - [028.7306.1976 ext. 4004; 0932093788]

o   LTĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - [028.7306.1976 ext. 4003]

o   VB2ĐHCQ: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn - [028.7306.1976 ext. 4003]

-       Phụ trách quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

                 §  ĐHCQ: Thầy Tài  – Email: ductaiqldt@ueh.edu.vn – [028.7306.1976 ext. 4007; 0903386805]

                 §  ĐHCQ-CLC: Cô Uyên – Email: kimuyen@ueh.edu.vn - [028.7306.1976 ext. 4005; 0909333504]

                 §  LTĐHCQ: Cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - [028.7306.1976 ext. 4006; 0918240571] 

                 §  VB2ĐHCQ: Cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - [028.7306.1976 ext. 4006; 0918240571]

 

2. Clip hướng dẫn đăng ký học phần:

1. Đăng ký học phần: tải file

2. Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

 

3. Thông báo hướng dẫn đăng ký Học kỳ đầu 2024 các khóa hệ ĐHCQ:

Phòng Đào tạo đăng ký lớp học phần cho sinh viên các học phần bắt buộc theo thời khóa biểu dự kiến. Trong thời gian đăng ký online [xem chi tiết bảng bên dưới] sinh viên tự đăng ký các học phần sau:

- Học phần Tiếng Anh;

- Các học phần tự chọn;

- Các học phần Giáo dục thể chất;

- Khóa luận tốt nghiệp; Học kỳ doanh nghiệp của sinh viên ĐHCQ;

- Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên LTĐHCQ; VB2ĐHCQ;

- Các học phần sinh viên học trả nợ, học cải thiện, học vượt.

Trong thời gian đăng ký học phần online, sinh viên được tự điều chỉnh thời khóa biểu (xóa/thêm lớp học phần) sao cho phù hợp với lịch học cá nhân. Sinh viên chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học.

 

4. Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học: https://dsa.ueh.edu.vn/

Tham khảo Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: Xem hướng dẫn.

Cần hỗ trợ thông tin vui lòng liên hệ email: dsa@ueh.edu.vn, điện thoại: 028.7306.1976

 

5. Thông báo nộp học phí của phòng Tài chính - Kế toán

ĐHCQ; ĐHCQ-CLC: chi tiết

VB2ĐHCQ; LTĐHCQ: chi tiết

Cổng thanh toán điện tử: https://payment.ueh.edu.vn/

 

6. Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp:

Sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/Học kỳ doanh nghiệp theo các kế hoạch dưới đây (không theo nội dung trong tài khoản sinh viên). Thời gian làm việc cụ thể theo kế hoạch của Khoa và giảng viên quy định.

ĐHCQ: chi tiết

LTĐHCQ: chi tiết

  VB2ĐHCQ: chi tiết

 

7. Kế hoạch đăng ký học phần và nộp học phí:

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2024

 

Thời gian:   02/01/2024 - 16/06/2024 (24 tuần)                         

Trong đó:    Học lý thuyết: 02/01/2024 - 02/02/2024 (04 tuần + 04 ngày)      

         Nghỉ Tết Âm lịch: 03/02/2024 - 18/02/2024 (02 tuần + 02 ngày)           

         Học lý thuyết (sau Tết Âm lịch):  19/02/2024 - 19/05/2024 (13 tuần)

         Thi kết thúc học phần học kỳ: 20/05/2024 - 02/06/2024 (02 tuần)                            

         Dự trữ kế hoạch đào tạo: 03/06/2024 - 16/06/2024 (02 tuần)     

Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website https://khdtkt.ueh.edu.vn: ĐHCQ (xem chi tiết); GDTC (xem chi tiết); LTĐHCQ; VB2ĐHCQ (xem chi tiết)

Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website https://khdtkt.ueh.edu.vn: 22/12/2023

Sinh viên đăng ký học phần tại portal: https://student.ueh.edu.vn
 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần online

 

STT

Hệ, Khóa

Thời gian đăng ký học phần

Hạn chót

đóng học phí

Thời hạn nộp đơn hủy học phần (được rút học phí)

1

CQ-K42, K43, K44, K45, K46

10g00, 31/10/2023 - 01/11/2023

17/11/2023

15/12/2023

2


CQ-CLC-K42, K43, K44, K45, K46

10g00, 02/11/2023 - 03/11/2023

17/11/2023

15/12/2023

3

LT - K25.2, K26.1,
K26.2, K27.1, K27.2,
K28.1, K28.2, K28.3

VB2 - K21.2, K22.1, K22.2, K23.1, K23.2,
K24.1, K24.2, K25.1, K25.2, K26.1, K26.2

10g00, 07/11/2023 - 10/11/2023

17/11/2023

15/12/2023

4

CQ-CLC-K47; K48

10g00, 21/11/2023 - 24/11/2023

10/12/2023

15/12/2023

5

CQ-K47

10g00, 27/11/2023 - 29/11/2023

10/12/2023

15/12/2023

6

CQ-K48

10g00, 30/11/2023 - 02/12/2023

10/12/2023

15/12/2023

7

CQ-K49

10g00, 05/12/2023 - 08/12/2023

15/12/2023

15/12/2023

 

 

8. Ghi chú:

- Phòng Tài chính - Kế toán sẽ hoàn tất cập nhật học phí cho các sinh viên đóng học phí trước nhiều học kỳ: Khóa 47; 48: ngày 03/12/2023; Khóa 49 ngày 09/12/2023. Các sinh viên này đóng phí các học phần còn lại từ thời gian nêu trên đến hết thời hạn đóng học phí.

- Thời gian hủy học phần không rút học phí (không hoàn lại phí): trễ nhất trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.

- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt trong các học kỳ trước phải tự xóa lớp học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần (nếu có).

- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học phần Học kỳ giữa năm 2024 (đối với sinh viên hệ ĐHCQ): 02/2024.

- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2024 (dự kiến): Tháng 5/2024.

- Sinh viên Khóa 46, 47 nộp đơn đề nghị mở lớp học lại (lớp ngoài Thời khóa biểu dự kiến do phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí ban hành) Học kỳ đầu năm 2024 hạn cuối ngày 05/01/2024.

-  Sinh viên Liên thông ĐHCQ và Văn bằng 2 ĐHCQ thường xuyên theo dõi thông báo về việc đăng ký học phần các môn của học kỳ 1, Chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra và Chuẩn Công nghệ thông tin đầu ra trên website https://daotao.ueh.edu.vn