Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 26.1-VB2ĐHCQ; khóa 28.1-LTĐHCQ (Học kỳ đầu 2023, Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên VB2ĐHCQ, LTĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;
Lưu ý:
+Sinh viên khóa 26.1 – VB2ĐHCQ; khóa 28.1 - LTĐHCQ đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ đầu 2023 (không yêu cầu đăng ký).
 
Thời gian đăng ký: ngày 06/04/2023 đến 07/04/2023
Hình thức đăng ký: Gửi email đến Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn kèm mẫu đơn: tải tại đây
Thời gian đóng học phí: ngày 06/04/2023 đến 08/04/2023
 
Thời khóa biểu: khóa 26.1(VB2ĐHCQ); khóa 28.1(LTĐHCQ)
 
Địa điểm đóng học phí : Sinh viên nộp học phí tại Cổng thanh toán https://payment.ueh.edu.vn
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn