Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 26.2-VB2ĐHCQ; khóa 28.2-LTĐHCQ (Học kỳ đầu 2023, Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên VB2ĐHCQ, LTĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;
Lưu ý:
+Sinh viên khóa 26.2 – VB2ĐHCQ; khóa 28.2 - LTĐHCQ đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ đầu 2023 (không yêu cầu đăng ký).
 
Thời gian đăng ký: ngày 06/07/2023 đến 10/07/2023
Hình thức đăng ký: Gửi email đến Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn kèm mẫu đơn: tại đây
Thời gian đóng học phí: ngày 06/07/2023 đến 10/07/2023
 
 
Địa điểm đóng học phí : Sinh viên nộp học phí tại Cổng thanh toán
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn