Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 28.3-LTĐHCQ (Học kỳ cuối 2023, Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên VB2ĐHCQ, LTĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;
Lưu ý:
+ Sinh viên khóa 28.3 - LTĐHCQ đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ cuối 2023 (không yêu cầu đăng ký).
 
Thời gian đăng ký: ngày 29/09/2023 đến 04/10/2023
Hình thức đăng ký: Gửi email đến Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn kèm mẫu đơn: tại đây
Thời gian đóng học phí: ngày 29/09/2023 đến 05/10/2023
 
Thời khóa biểu: khóa 28.3(LTĐHCQ).
 
Địa điểm đóng học phí : Sinh viên nộp học phí tại Cổng thanh toán
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn