Đang xử lí...

Thông báo điều kiện xét tốt nghiệp đối với Khóa 45 - Đại học chính quy

Trường thông báo về điều kiện xét tốt nghiệp đối với Khóa 45 - Đại học chính quy, cụ thể như sau: 
-  Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị kỷ luật đình chỉ học tập và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
-  Hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo của chuyên ngành, có đủ số tín chỉ tích lũy chuyên ngành quy định cho khóa - chuyên ngành đào tạo và có điểm trung bình chung tích lũy không dưới 5,00;
- Thỏa các điều kiện theo quy định về chuẩn đầu ra: bảng 1 (đính kèm)
 

Xem phiên bản đầy đủ: tải file