Đang xử lí...

Thông báo về việc xét khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên đại học chính quy trong năm 2016

Căn cứ Quy định Công tác sinh viên hệ đại học chính quy ban hành kèm Quyết định số 3744/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh,

Trường thông báo các khoa/viện đào tạo, sinh viên đại học chính quy xét khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên đại học chính quy năm 2016 như sau:

 

1. Đối tượng xét khen thường

- Sinh viên khóa 41 đại học chính quy

- Sinh viên khóa 40 đại học chính quy

 

2. Căn cứ xét khen thưởng

Kết quả học tập và kết quả rèn luyện năm 2016

(Không xét khóa 42 vì chỉ có kết quả học kỳ cuối 2016)

 

3. Tiêu chuẩn

3.1 Đối với cá nhân

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc;

- Tiêu chuẩn xếp loại:

+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: xếp loại học tập và rèn luyện xuất sắc.

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học phần trong năm học dưới 5.

 

3.2 Đối với tập thể lớp

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc;

- Tiêu chuẩn đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến:

+ Có từ 50% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên;

+ Không có cá nhân xếp loại học tập hoặc rèn luyện từ yếu trở xuống, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, thực hiện tốt “Văn hóa UEH” và tích cực tham gia các hoạt động của UEH.

- Tiêu chuẩn đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc:

+ Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến;

+ Có từ 20% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc.

 

4. Thời gian, quy trình thực hiện

- Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện sinh viên năm 2016, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên (QLĐT-CTSV) lập danh sách sinh viên đủ điều kiện khen thưởng theo quy định;

- Ngày 05/05/2017 Phòng QLĐT-CTSV gửi danh sách trên đến Cố vấn học tập  thông qua email;

- Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017, trong buổi sinh hoạt lớp, Cố vấn học tập và tập thể lớp tham khảo danh sách trên, tự đánh giá và lập biên bản đề nghị khen thưởng (Mẫu-Khen thưởng);

- Cố vấn học tập nộp biên bản kèm hồ sơ sinh hoạt lớp về văn phòng Khoa,Viện đào tạo  hạn cuối ngày 15/5/2017;

- Các khoa, viện đào tạo nộp biên bản kèm hồ sơ sinh hoạt lớp về Phòng Công tác chính trị hạn cuối ngày 22/5/2017.

 

Đề nghị các đơn vị chức năng, các khoa/viện đào tạo có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ với Phòng QLĐT-CTSV và Phòng Công tác chính trị trong thực hiện thông báo này.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần trao đổi, các đơn vị liên hệ với Phòng QLĐT–CTSV theo số điện thoại: 38230082 (số nội bộ 122 gặp thầy Sơn, số nội bộ 183 gặp cô Trinh).

 

Mẫu - Khen thưởng: chi tiết