Đang xử lí...

Thông báo về danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ trong Học kỳ đầu năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1796/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Phòng Đào tạo thông báo các trường hợp sinh viên thuộc diện xử lý học vụ trong
Học kỳ đầu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Trường hợp 1: Sinh viên thuộc diện Cảnh báo học tập

1.1. Đối tượng:

Sinh viên từ Khóa 47 - Đại học chính quy thuộc các trường hợp:

 • Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24;
 • Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0  đối với các học kỳ tiếp theo;
 • Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên
  trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

1.2. Căn cứ để xử lý:

 • Kết quả học tập Học kỳ cuối năm 2021.

1.3. Hình thức xử lý:

 • Ban hành quyết định cảnh báo học tập sinh viên.
 • Trường hợp sinh viên bị cảnh báo học tập quá 02 lần liên tiếp hoặc bị cảnh báo hơn 03 lần trong một khóa học, Trường sẽ ban hành quyết định buộc thôi học.

2. Trường hợp 2: Sinh viên không đăng ký học phần trong 02 học kỳ liên tiếp

2.1. Đối tượng:

 • Sinh viên các khóa Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy đang trong thời gian đào tạo chính thức theo kế hoạch và không đăng ký học phần trong 02 học kỳ liên tiếp (Học kỳ cuối năm 2021 và Học kỳ đầu năm 2022).

2.2. Hình thức xử lý:

 • Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

3. Trường hợp 3: Sinh viên hết thời gian đào tạo

3.1. Đối tượng:

 • Sinh viên các khóa Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy,
  Liên thông Đại học chính quy hết thời gian đào tạo tối đa theo quy định
  (thời gian đào tạo tính theo khóa gốc sinh viên trúng tuyển vào Trường).

3.2. Hình thức xử lý:

 • Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

4. Trường hợp 4: Sinh viên quá hạn nghỉ học tạm thời

4.1. Đối tượng:

 • Sinh viên các khóa Đại học chính quy quá thời hạn nghỉ học tạm thời ít nhất là 03 học kỳ (tổng thời gian nghỉ học ít nhất là 2.5 năm), không tính trường hợp nghỉ học vì thực hiện nghĩa vụ quân sự.

4.2. Hình thức xử lý:

 • Ban hành quyết định buộc thôi học sinh viên.

Ghi chú: Trường hợp sinh viên thuộc nhiều hơn một diện xử lý học vụ, Trường sẽ căn cứ theo trường hợp có hình thức xử lý cao hơn để ban hành quyết định.

 

Các sinh viên thuộc 01 trong 04 trường hợp trên sẽ nhận được thông báo về việc
xử lý học vụ qua các kênh thông tin:

 • Mục thông báo trên Portal sinh viên;
 • Email sinh viên do UEH cấp;
 • Email cá nhân (nếu sinh viên có cung cấp thông tin trong portal sinh viên);
 • Tin nhắn điện thoại di động.

Thời gian để sinh viên gửi thắc mắc về Phòng Đào tạo là trong vòng 14 ngày tính từ ngày thông báo được đăng tải.

Hình thức gửi thắc mắc: qua địa chỉ email trinhvt@ueh.edu.vn (Cô Thiên Trinh),
tiêu đề email “Thắc mắc về trường hợp xử lý học vụ”.

Sau thời hạn trên, mọi khiếu nại của sinh viên sẽ không được giải quyết. Đồng thời, Phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu phê duyệt danh sách chính thức các trường hợp sinh viên thuộc diện xử lý học vụ./.