Ban Đào tạo

Hotline: 028.7306.1976 (CQ: 4022 | VLVH: 5001 | Ngắn hạn: 5005)

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Ban Đào tạo có chức năng tham mưu, đầu mối quản lý và phối hợp với các đơn vị khác triển khai hoạt động đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở các hình thức đào tạo theo quy định của Nhà nước; quản lý, tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo ngắn hạn.

Nhiệm vụ

Dựa vào chức năng, từ đó xác định Ban Đào tạo có 04 nhóm nhiệm vụ chính như sau:

  • Nhóm nhiệm vụ về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh
  • Nhóm nhiệm vụ về quản lý đào tạo
  • Nhóm nhiệm vụ về quản lý công tác sinh viên
  • Nhóm nhiệm vụ về quản lý các chương trình đào tạo ngắn hạn