Ban Đào tạo

Hotline: 028.7306.1976 (CQ: 4022 | VLVH: 5001 | Ngắn hạn: 5005)

Thông tin về việc học tiếp trình độ thạc sĩ tại UEH

            Là cơ sở đào tạo Sau đại học sớm nhất ở khu vực phía Nam, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã đào tạo hơn 15.000 Thạc sĩ làm việc tại cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương và doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Phát huy vai trò là nơi đào tạo nhà quản lý và doanh nhân thành đạt thuộc Top 100 Trường đào tạo Thạc sĩ tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Eduniversal, UEH thực hiện tuyển sinh Thạc sĩ với các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế (hướng ứng dụng, nghiên cứu) và các chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp.

            Theo học các chương trình Cử nhân của UEH là cơ hội cho người học có thể học tham gia học ngay các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại UEH.

*Điều kiện tham gia học các học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại UEH:

            Trong quá trình học tập, nếu có nhu cầu học tiếp lên trình độ thạc sĩ, sinh viên có thể đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại UEH với tổng khối lượng không vượt quá 15 tín chỉ của chương trình đào tạo thạc sĩ.

* Điều kiện đăng ký học:

            + Sinh viên có điểm trung bình tích lũy (tính đến thời điểm đăng ký học phần) xếp loại Khá trở lên (từ 2,5 đến cận 3,2 theo thang điểm 4).

            + Thời gian đăng ký: sinh viên đang học 02 học kỳ cuối của chương trình đào tạo bậc học đại học.

            + Thời gian cụ thể: theo kế hoạch của Viện Đào tạo Sau đại hoc – sẽ có thông báo tại sdh.ueh.edu.vn

            Kết quả sẽ được công nhận theo chương trình đào tạo thạc sĩ nếu người học trúng tuyển chương trình tuyển sinh trình độ thạc sĩ của UEH. Quy chế tuyển sinh đầu vào trình độ thạc sĩ và các quy định liên quan xem tại đây