Ban Đào tạo

Hotline: 028.7306.1976 (CQ: 4022 | VLVH: 5001 | Ngắn hạn: 5005)

Giới thiệu

Từ năm 2021, UEH đã triển khai chiến lược tái cấu trúc, nâng cấp mô hình từ trường đại học thành Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) phát triển đa ngành, đa lĩnh vực và bền vững. Bên cạnh Phân hiệu Vĩnh Long, năm 2021, UEH cũng đã thành lập  03 trường thành viên gồm Trường Kinh doanh, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Trường Công nghệ và Thiết kế trên cơ sở tích hợp các khoa, viện đào tạo liên quan.

Tháng 10/2023, UEH được Thủ tướng Chính phủ chính thức công nhận chuyển sang hoạt động theo mô hình Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. UEH tiếp tục triển khai tái cấu trúc hình thành các ban chức năng trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các phòng, viện quản lý chức năng hiện có nhằm đảm bảo sự phù hợp quy mô, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển khi thực hiện mô hình Đại học đa lĩnh vực.

Ngày 15/1/2024, Hội đồng Đại học đã có Nghị quyết số 05/NQ-ĐHKT-HĐĐH về việc thành lập Ban Đào tạo trên cơ sở hợp nhất tất cả các đơn vị quản lý, lập kế hoạch đào tạo ở tất các các hệ từ ngắn hạn, đại học đến sau đại học và các loại hình đào tạo từ chính quy đến vừa làm vừa học. Trước mắt, Ban Đào tạo được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Phòng Đào tạo và Phòng Đào tạo thường xuyên. Dự kiến đến Quý I/2025, sẽ sáp nhập thêm Viện Đào tạo Sau đại học và bộ phận Kế hoạch đào tạo của Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí.

Tên gọi:

  • Tên tiếng Việt: BAN ĐÀO TẠO (tên viết tắt: B.ĐT)
  • Tên tiếng Anh: Department of Training (tên viết tắt: DOT)

Ý nghĩa

Hình thành, xây dựng một đơn vị quản lý đồng bộ, tổng thể, tinh gọn và hiệu quả hơn trong việc triển khai các hoạt động tuyển sinh, quản lý đối với các trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo các hình thức đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên kết đào tạo;

Đồng bộ, tích hợp các sản phẩm đảo tạo của UEH, tạo điều kiện học tập suốt đời;

– Phát huy tối ưu năng lực hiện có, từ đó thực hiện công tác quản lý, tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo Đại học, ngang tầm và phối hợp tốt hơn với các Trường, Phân hiệu thuộc UEH.

Mục tiêu hoạt động

  • Thực hiện mục tiêu đồng bộ, nhất quán các sản phẩm đào tạo trình độ đại học của UEH ở các bậc hệ; tối ưu hóa kế hoạch đào tạo.
  • Góp phần thực hiện một trong 06 trụ cột chính của UEH trong giai đoạn từ nay đến 2030 “Xây dựng chiến lược và hiện thực hóa mô hình quản trị đại học hiệu quả, gắn với tín hiệu của thị trường, thực hiện chuyển đổi số và phát triển theo các tiêu chí bền vững”.
  • Vận hành hiệu quả, tối ưu hóa các nguồn lực đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn phục vụ người học xứng tầm quy mô đại học.