Ban Đào tạo

Hotline: 028.7306.1976 (CQ: 4022 | VLVH: 5001 | Ngắn hạn: 5005)

QUY CHẾ & QUY ĐỊNH

QUY CHẾ & QUY ĐỊNH UEH

Văn bản của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định chi tiết những nguyên tắc, đối tượng, điều kiện trong công tác tuyển sinh; Quy trình và quy định cụ thể về tổ chức tuyển sinh; Quy định việc tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học; Quy định quyền và nghĩa vụ của sinh viên học tại UEH

QUY CHẾ & QUY ĐỊNH Bộ GD&ĐT

Văn bản của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quy định chi tiết những nguyên tắc, đối tượng, điều kiện trong công tác tuyển sinh; Quy trình và quy định cụ thể về tổ chức tuyển sinh; Quy định việc tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học; Quy định quyền và nghĩa vụ của sinh viên học tại UEH