Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quy định đăng ký học phần và rút học phần đã đăng ký trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 1067/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2010

 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy định đăng ký học phần và rút học phần đã đăng ký trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ  
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học và Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;
Quyết định số 1407/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 03/09/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.    Nay ban hành “QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ RÚT HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ” tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2.    Quy định này áp dụng cho tất cả sinh viên các hệ: Đại học chính quy, Văn bằng 2 chính quy, Hoàn chỉnh đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3.    Các Ông, Bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên các khoá liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
 
Nơi nhận:                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 3;                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
-BGH (để chỉ đạo)
-Website trường, phòng;
-Lưu: VT, KQHT.
                                                                                                                          (đã ký)
 
 
                                                                                         Nguyễn Đông Phong
 
 
 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
QUY ĐỊNH
 
V/v đăng ký học phần và rút học phần đã đăng ký trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1067/QĐ-ĐHKT-QLĐT&CTSV ngày 03/6/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định đăng ký học phần và rút học phần đã đăng ký trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ nhằm hướng dẫn sinh viên các hệ: Đại học chính quy, Văn bằng 2 chính quy, Hoàn chỉnh đại học chính quy thực hiện đúng Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh  đã ban hành.
1. Đăng ký học phần:
1.1 Đối tượng: Sinh viên thuộc diện đang học tại trường và chưa hết thời gian đào tạo của từng khóa, hệ đào tạo.
1.2 Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến (online) trên website của trường.
1.3 Thời gian đăng ký: theo thông báo thời gian đăng ký học phần cho từng học kỳ của trường tại website www.online.ueh.edu.vn của Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên.
1.4 Quy định cụ thể về đăng ký học phần:
1.4.1 Sinh viên được phép đăng ký và theo học bất kỳ học phần nào có mở trong học kỳ, nếu thỏa mãn các điều kiện ràng buộc (học phần tiên quyết, học phần học trước, học phần song hành) theo chương trình đào tạo của từng ngành/chuyên ngành và lớp học phần còn trong thời gian cho sinh viên đăng ký;
1.4.2  Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ chính, học kỳ phụ phải phù hợp với quy định của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh  về số tín chỉ đăng ký tối thiểu, tối đa của học kỳ cho từng hệ đào tạo;
1.4.3 Trường hợp sinh viên không đăng ký được vì lớp học phần đã hết chỗ, sinh viên phải đợi đăng ký vào các học kỳ sau hoặc đăng ký trong mục “đăng ký ngoài kế hoạch học kỳ”;
1.4.4 Nhà trường không giải quyết những trường hợp đăng ký ngoài thời gian quy định đăng ký học phần;
1.4.5 Sinh viên phải đóng học phí trong thời gian quy định, nếu không sẽ không có tên trong lớp học phần và danh sách thi.
2. Rút học phần đã đăng ký:
2.1 Đối tượng
-Sinh viên đã đóng học phí các lớp học phần bị huỷ, không theo học được các lớp học phần do Phòng Quản lý Giảng đường – Thời khoá biểu điều chỉnh thời khoá biểu có làm đơn yêu cầu rút học phần;
-Sau khi đăng ký và đóng học phí, do hoàn cảnh cá nhân (bận đi công tác, lý do sức khỏe, gia cảnh, lý do khách quan khác) sinh viên không theo học được, yêu cầu rút học phí.  
2.2 Hình thức đề nghị rút học phần: sinh viên làm đơn đề nghị rút học phần theo mẫu, tải tại website www.online.ueh.edu.vn.  
2.3 Thời gian, địa điểm nộp đơn:
-Thời gian: trong 2 tuần kể từ ngày hết hạn đăng ký và đóng học phí đối với sinh viên xin rút học phần vì lý do cá nhân. Riêng trường hợp lớp học phần bị huỷ, lớp học phần điều chỉnh thời khóa biểu, thời gian rút học phần được tính trong 2 tuần kể từ ngày thông báo hủy, điều chỉnhlớp học phần.
-Địa điểm nộp đơn: sinh viên nộp đơn đề nghị rút học phần tại phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, (phòng A0.14, số 59C Nguyễn Đình Chiểu), trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thời gian trả đơn: sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.
2.4 Quy định cụ thể về rút học phần đã đăng ký:
-Trường không giải quyết những trường hợp yêu cầu rút học phần ngoài thời gian quy định;
-Trường không giải quyết rút học phần với lý do đăng ký nhầm, đăng ký thừa.
-Các trường hợp xin rút học phần vì lý do cá nhân phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc có các giấy tờ minh chứng phù hợp.
-Các sinh viên đã đóng học phí các lớp học phần bị huỷ, nếu không đăng ký lại, phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên chuyển sang danh sách trả học phí.
3. Đăng ký ngoài kế hoạch học kỳ
3.1 Đối tượng: sinh viên thuộc diện đang học tại trường, chưa hết thời gian đào tạo của từng khoá, hệ đào tạo chưa đăng ký được học phần trong học kỳ.
3.2 Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến (online) trên website của trường.
            3.3 Thời gian đăng ký: ngoài thời gian đăng ký học phần của từng học kỳ hoặc trong thời gian đăng ký nhưng các lớp học phần đăng ký đó đã đủ số lượng sinh viên.
3.4 Quy định cụ thể về đăng ký ngoài kế hoạch học kỳ:
3.4.1 Sinh viên có nguyện vọng học các học phần mà nhà trường không mở trong học kỳ, sinh viên chọn đăng ký ngoài kế hoạch học kỳ;
3.4.2 Đăng ký ngoài kế hoạch học kỳ mang tính chất khảo sát nhu cầu học của sinh viên;
3.4.3 Căn cứ vào số liệu thống kê đăng ký ngoài kế hoạch học kỳ, trường xem xét và mở các lớp học phần tương ứng trong thời gian phù hợp.
3.4.4 Trường không giải quyết cho sinh viên rút học phần đối với trường hợp đăng ký ngoài kế hoạch học kỳ.
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
4.1 Sinh viên phải tự kiểm tra kết quả đăng ký của cá nhân với danh sách sinh viên trong các lớp học phần đăng ký và đảm bảo học đúng thời khoá biểu đã đăng ký. Sinh viên phải lưu các kết quả đăng ký, thời khoá biểu cá nhân và các biên lai đóng học phí liên quan để có thể đối chiếu với nhà trường khi cần thiết;
4.2 Sinh viên phải học theo thời khoá biểu đã đăng ký (đóng học phí) và không được điều chỉnh. Nhà trường không giải quyết trường hợp học nhầm lớp học phần, thi nhầm lớp học phần, tự chuyển lớp học phần;  
4.3 Đối với những học phần chưa có kết quả thi, nếu sinh viên đăng ký học lại, kết quả điểm thi học phần là kết quả thi của lần đăng ký sau cùng.
4.4 Sinh viên không đăng ký học phần 2 học kỳ liên tiếp phải làm đơn đề nghị hoãn đăng ký theo mẫu, tải tại website www.online.ueh.edu.vn. Sinh viên không nộp đơn sẽ bị xử lý học vụ đăng ký học phần, bị buộc thôi học.
Thời gian, địa điểm nộp đơn: theo thông báo của Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên cho từng học kỳ tại website của phòng.
 
 

                                

KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

(đã ký)

 

 

 

  Nguyễn Đông Phong