Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 6 của Quy định quản lý đào tạo đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ

Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 6 của Quy định quản lý đào tạo đối với sinh viên trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1106/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: chi tiết