Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quy chế tổ chức tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Ban hành kèm theo Quyết định 584/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 02/02/2023 của UEH)