Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về Công nghệ thông tin trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Ban hành kèm Quyết định 175/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 02/02/2023)

QUY ĐỊNH

Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin
trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT, ngày 02 tháng 02 năm 2023

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Văn bản này quy định Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), bao gồm: Quy định chung; tổ chức giảng dạy, thi và quy trình xét đạt chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin; điều khoản thi hành, tổ chức thực hiện.
 2. Đối tượng áp dụng:

– Sinh viên Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy;

– Sinh viên Đại học Vừa làm vừa học (Văn bằng 1, Văn bằng 2, Liên thông từ cao đẳng, Liên thông từ trung cấp).

Điều 2. Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại UEH 

 1. Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại UEH phải đạt yêu cầu tối thiểu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 2. Các chương trình đào tạo đại học nếu áp dụng chuẩn đầu ra khác về kiến thức về công nghệ thông tin thì chuẩn đầu ra đó phải phù hợp với khoản 1, điều này và phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng.
 3. Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin là một trong các điều kiện xét tốt nghiệp đối với sinh viên trình độ đại học tại UEH và không tính vào điểm trung bình học tập toàn khóa.

 Điều 3. Các trường hợp được công nhận đạt chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại UEH 

 1. Sinh viên có chứng chỉ công nghệ thông tin theo quy định:
Đối tượng Chứng chỉ được công nhận
Sinh viên Đại học

chính quy

Sinh viên đạt một trong bốn nhóm chứng chỉ như sau:

Nhóm 1: Hướng tin học văn phòng

Bắt buộc:

Microsoft Office Specialist (MOS) Word phiên bản Office 2019/365

Tự chọn hai trong ba:

– MOS Excel phiên bản Office 2019/365

– MOS PowerPoint phiên bản Office 2019/365

– MOS Outlook phiên bản Office 2019/365

Nhóm 2: Hướng xử lý dữ liệu và bảng tính

Bắt buộc:

Microsoft Office Specialist (MOS) Excel phiên bản Office 2019/365

Tự chọn hai trong ba:

– MOS Word phiên bản Office 2019/365

– MOS PowerPoint phiên bản Office 2019/365

– MOS Outlook phiên bản Office 2019/365

Nhóm 3: Hướng công nghệ phân tích và trình bày dữ liệu

Bắt buộc: Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300)

Tự chọn một trong ba:

– MOS Word phiên bản Office 2019/365

– MOS PowerPoint phiên bản Office 2019/365

– MOS Outlook phiên bản Office 2019/365

Nhóm 4: Tin học văn phòng ICDL (International Computer Driving License)

Tự chọn ba trong năm bài thi ICDL:

– Documents (Advanced) – Xử lý văn bản nâng cao

– Presentation (Advanced) – Sử dụng trình chiếu nâng cao

– Management Spreadsheets – Sử dụng bảng tính nâng cao

– Using Databases – Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

– Data Analytics – Phân tích dữ liệu

 

– Sinh viên Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy;

– Sinh viên Đại học Vừa làm vừa học

Sinh viên có một trong các loại chứng chỉ sau:

– Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 quy định và do UEH cấp.

– Chứng chỉ IC3 (The Internet and Computing Core Certification). Đối với IC3-GS5 trở về trước cần có đủ 3 chứng chỉ thành phần (LO, KA và CF), đối với IC3-GS6 trở về sau cần có đủ 3 chứng chỉ thành phần (Level 1, Level 2, Level 3).

– Đạt yêu cầu được quy định cho sinh viên Đại học chính quy.

 

 1. Sinh viên có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (hoặc tương đương) thuộc các nhóm ngành/ngành sau: Sư phạm Tin học, Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử, Khoa học dữ liệu, Máy tính, Công nghệ thông tin.
 2. Các chương trình đào tạo đặc thù khác có thể quy định chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin riêng (nếu có) nhưng không được thấp hơn quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 4. Trường hợp miễn xét chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin trình độ đại học tại UEH 

Sinh viên được miễn xét Chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin khi theo học các nhóm ngành, ngành sau:

– Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin;

– Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp…);

– Thương mại điện tử. 

Chương II

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA KIẾN THỨC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 5. Tổ chức đánh giá

Định kỳ, UEH sẽ tổ chức các đợt thi:

 1. Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí chủ trì phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Công nghệ và Thiết kế (ATD) và đơn vị quản lý đào tạo liên quan để tổ chức đánh giá theo quy trình khảo thí của UEH.

Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí cho đăng ký các lớp học phần chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trong các đợt thông báo thời khóa biểu dự kiến. Các đơn vị quản lý đào tạo thông báo và tổ chức cho sinh viên đăng ký lớp học phần theo kế hoạch đăng ký học phần mỗi học kỳ trên các website: daotao.ueh.edu.vn (đối với sinh viên Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy), dttx.ueh.edu.vn (đối với sinh viên Đại học Vừa làm vừa học).

 1. Chứng chỉ Tin học quốc tế (IC3, MOS, Microsoft Power BI Data Analyst, ICDL, v.v): Phòng Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí và đơn vị quản lý đào tạo liên quan để tổ chức đánh giá theo quy trình phối hợp của đối tác với UEH.

Sinh viên theo dõi thông báo kế hoạch tổ chức lớp học, thời gian đăng ký tại website các đơn vị quản lý đào tạo: daotao.ueh.edu.vn (đối với sinh viên Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy), dttx.ueh.edu.vn (đối với sinh viên Đại học Vừa làm vừa học).

Điều 6. Quy trình xét đạt chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin

Bước 1: Các đơn vị quản lý đào tạo thông báo về việc nộp chứng chỉ xét chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin;

Bước 2: Sinh viên đủ điều kiện đạt chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin nộp hồ sơ theo thông báo tại Bước 1;

Bước 3: Các đơn vị quản lý đào tạo thẩm tra tính xác thực của các văn bằng, chứng chỉ liên quan;

Bước 4: Sinh viên đạt chuẩn đầu ra kiến thức về công nghệ thông tin được công nhận và ghi nhận kết quả vào tài khoản học tập sinh viên tại student.ueh.edu.vn.

Đơn vị quản lý đào tạo lên phương án cụ thể, thống nhất với các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ trình Ban Giám hiệu duyệt.

 Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện

 1. Quy định này áp dụng đối với sinh viên thuộc các khóa học từ Khóa 49 – Đại học chính quy, Khóa 28.1 – Liên thông Đại học chính quy, Khóa 26.1 – Văn bằng 2 Đại học chính quy, và từ khóa K2023 Đại học Vừa làm vừa học.
 2. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến nội dung quy định này đến toàn thể sinh viên và phối hợp tổ chức thực hiện.
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, các đơn vị gửi ý kiến về Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định./.