Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với sinh viên đại học vừa làm vừa học từ khóa K2020 đợt 2 tại UEH (Ban hành kèm theo Quyết định 1475/QĐ-ĐHKT-QLĐTTC ngày 23/6/2020 của UEH)