Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quy định công nhận chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định 4093/QĐ-ĐHKT-NN ngày 21/12/2021 của UEH)