Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quy định quy đổi giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia A, B và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Ban hành kèm theo Quyết định 1646/QĐ-ĐHKT-ĐTTC ngày 06/10/2009 của UEH)