Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ban hành kèm theo Quy định số 2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 19/7/2022 (Ban hành kèm Quyết định 500/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 01/3/2023)