Đang xử lí...

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy
trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607 /QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018

của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

____________________

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này điều chỉnh về chính sách học bổng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên Đại học chính quy (sau đây gọi tắt là sinh viên) còn trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học và thỏa mãn điều kiện xét học bổng theo quy định tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).

Điều 2. Tên học bổng

Học bổng UEH có 03 loại học bổng đang áp dụng với tên gọi cụ thể như sau:

1. Học bổng Khuyến khích học tập UEH:

- Dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu được cấp học bổng.

- Dành cho tân sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

2. Học bổng Hỗ trợ học tập UEH:

- Dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách, có kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

- Dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

3. Học bổng từ các đơn vị ngoài trường: là học bổng được các cá nhân, đơn vị ngoài UEH cấp cho sinh viên bằng nhiều hình thức được UEH liên kết, tiếp nhận và triển khai trong năm.

Điều 3. Quỹ học bổng UEH

1. Quỹ học bổng UEH là số tiền UEH dành để cấp học bổng cho sinh viên chính quy, được hình thành từ các nguồn sau:

- Trích tỷ lệ % từ nguồn thu học phí ĐHCQ để lập quỹ học bổng UEH theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trích từ Quỹ hỗ trợ sinh viên UEH;

- Nguồn học bổng huy động các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp và liên kết từ các đơn vị ngoài trường.

2. Từ Quỹ học bổng UEH, Hiệu trưởng quyết định tổng số tiền phân bổ dành cho từng loại học bổng trong năm.

Điều 4. Suất học bổng UEH

Có 02 loại suất học bổng UEH:

- Suất học bổng toàn phần: là suất học bổng có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.

- Suất học bổng bán phần: là suất học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.

Điều 5. Căn cứ xét học bổng UEH

1. Điểm trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ trước là căn cứ xét học bổng cho học kỳ hiện tại. Cụ thể:

- Điểm trung bình tích lũy (sau đây gọi là kết quả học tập) là điểm trung bình có hệ số (số tín chỉ của học phần) của tất cả điểm toàn bộ học phần sinh viên đăng ký học thuộc chương trình đào tạo thứ nhất trong học kỳ xét học bổng được tính theo công thức sau:

Trong đó:

ĐTBTL_XHB: điểm trung bình tích lũy xét học bổng.

Đi: điểm toàn bộ học phần của học phần i.

ai: số tín chỉ của học phần i tham gia xét học bổng.

n: số học phần sinh viên đăng ký học thuộc chương trình đào tạo thứ nhất trong học kỳ xét học bổng. Bao gồm tất cả học phần trả nợ, cải thiện, tự chọn; không tính các học phần chuyển điểm (kể cả học phần Tiếng Anh); không tính học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và ngoại ngữ 2.

- Điểm rèn luyện (sau đây gọi là kết quả rèn luyện) được căn cứ theo Quyết định số 3193/QĐ-ĐHKT-CTCT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng về Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy.

2. Đối với tân sinh viên, căn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào UEH hoặc theo quy định của Đề án tuyển sinh Đại học chính quy của trường.

 

 

Điều 6. Nguyên tắc chung

- Tất cả học bổng huy động từ các nguồn trong và ngoài trường sẽ được quy đổi tương đương với các suất học bổng UEH (kể cả các suất học bổng của các đơn vị tài trợ trao trực tiếp cho các Khoa/Viện đào tạo, Đoàn TN - Hội SV và cho sinh viên);

- Mỗi sinh viên chỉ được nhận tương đương 01 suất học bổng toàn phần trong học kỳ xét học bổng UEH, trừ trường hợp học bổng được trao dưới dạng hiện vật, suất học, ...;

- Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập UEH, học bổng hỗ trợ học tập UEH được công bố vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm;

- Học bổng UEH chỉ được cấp trong thời gian kế hoạch của khóa đào tạo. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ hai không được xét cấp học bổng. Các khóa trước khóa 44 xét cấp học bổng từ học kỳ 2; từ khóa 44 trở về sau xét cấp học bổng từ học kỳ 1.

 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP UEH

Điều 7. Điều kiện được xét học bổng khuyến khích học tập UEH

1. Sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

- Đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

- Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ. Các trường hợp đặc biệt, Trường sẽ xem xét cụ thể và thông báo cho sinh viên biết.

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

2. Tân sinh viên được xét học bổng  khuyến khích học tập UEH cần thỏa các điều kiện sau:

- Có điểm xét tuyển đầu vào xét thứ tự từ trên xuống theo chỉ tiêu phân bổ học bổng UEH;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

Điều 8. Các mức học bổng khuyến khích học tập UEH

1. Đối với sinh viên các khóa:

- Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 150% suất học bổng toàn phần, áp dụng đối với  sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện xuất sắc;

- Mức học bổng loại giỏi: bằng suất học bổng toàn phần, áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt;

- Mức học bổng loại khá: bằng suất học bổng bán phần, áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

2. Đối với tân sinh viên, xét cấp học bổng căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ học bổng UEH.

Điều 9. Nguyên tắc xét cấp học bổng khuyến khích học tập UEH

- Phòng QLĐT-CTSV xây dựng phương án cấp học bổng khuyến khích học tập UEH và trình Hội đồng xét học bổng quyết định căn cứ vào:

+ Số tiền phân bổ cho học bổng khuyến khích học tập UEH đối với từng chuyên ngành, từng khóa học;

+ Kết quả học tập, kết quả rèn luyện của sinh viên; Đối với tân sinh viên căn cứ vào điểm xét tuyển đầu vào.

- Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng đã được xác định. Nếu sinh viên có cùng kết quả học tập thì sinh viên nào có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP UEH

Điều 10. Điều kiện tham gia học bổng hỗ trợ học tập UEH

1. Sinh viên tham gia học bổng hỗ trợ học tập UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Có kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

- Không có môn nào dưới điểm 5 (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

2. Tân sinh viên tham gia học bổng hỗ trợ học tập UEH cần thỏa các điều kiện sau:

- Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

Điều 11. Các mức học bổng hỗ trợ học tập UEH

1. Học bổng toàn phần, cấp cho các đối tượng sinh viên như sau:

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phụ lục 1) và có kết quả học tập từ 6.5 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên;

- Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phụ lục 1) và điểm trúng tuyển đầu vào xét từ trên xuống trong kỳ xét học bổng.

2. Học bổng bán phần: cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (tham khảo phụ lục 1) và có kết quả học tập từ 6.0 trở lên, kết quả rèn luyện đạt từ loại khá trở lên.

Điều 12. Nguyên tắc xét, cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH

- Sinh viên nộp đơn đề nghị xét học bổng hỗ trợ học tập UEH.

- Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên tiến hành xét hồ sơ đủ các điều kiện và xây dựng phương án cấp học bổng trình Hội đồng xét học bổng quyết định căn cứ vào:

+ Số tiền phân bổ cho học bổng hỗ trợ học tập UEH từng học kỳ;

+ Số lượng đơn đề nghị xét học bổng hỗ trợ học tập UEH của sinh viên.

- Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới đến hết số suất học bổng đã được xác định.

+ Thứ tự ưu tiên trong xét, cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH: (1) Hoàn cảnh khó khăn, (2) Kết quả học tập, (3) Kết quả rèn luyện.

+ Đối với tân sinh viên thứ tự ưu tiên trong xét, cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH: (1) Hoàn cảnh khó khăn, (2) Điểm xét tuyển đầu vào UEH.

Chương IV

QUY ĐỊNH HỌC BỔNG TỪ CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI TRƯỜNG

Điều 13. Quy định học bổng từ các đơn vị ngoài trường

1. Quá trình vận động, tiếp nhận nguồn học bổng từ các đơn vị ngoài Trường, cần khuyến khích các đơn vị tài trợ chuyển số tiền tài trợ học bổng vào Quỹ học bổng UEH để xét, cấp học bổng theo Quy định này.

2. Các chương trình học bổng đặc thù các đơn vị ngoài trường muốn xét riêng, trao riêng hay không thể chuyển vào Quỹ học bổng UEH thì điều kiện, số suất, mức học bổng và thời gian trao học bổng sẽ theo yêu cầu của đơn vị tài trợ học bổng. Tuy nhiên, việc xét cấp học bổng cho sinh viên vẫn phải tuân thủ theo Quy định này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên

- Là đơn vị đầu mối trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình học bổng UEH cho sinh viên;

- Xây dựng phương án cấp học bổng khuyến khích học tập UEH theo đúng quy định, trình Hội đồng xét học bổng. Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập UEH theo tiến độ.

- Tiếp nhận Đơn đề nghị xét học bổng hỗ trợ học tập UEH của sinh viên, xét hồ sơ và xây dựng phương án cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH trình Hội đồng;

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng UEH theo tiến độ;

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán ra thông báo về việc chi trả học bổng UEH cho sinh viên theo tiến độ;

- Quản lý dữ liệu, hồ sơ sinh viên nhận học bổng UEH;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả công tác triển khai học bổng UEH;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 15. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

- Đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng từ các đơn vị ngoài trường (bao gồm cả học bổng của các đơn vị tài trợ trao trực tiếp cho các đơn vị thuộc Trường).

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên lập danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng UEH theo tiến độ;

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung của Quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 16. Phòng Công tác chính trị

- Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên cung cấp kết quả rèn luyện, điểm rèn luyện đối với sinh viên đủ điều kiện để xét học bổng UEH theo tiến độ;

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên:

+ Tổ chức tuyên truyền về chính sách học bổng UEH;

+ Nắm bắt thông tin, nguyện vọng từ sinh viên để phản ánh kịp thời về thực hiện chính sách học bổng UEH của sinh viên;

Điều 17. Phòng Tài chính - Kế toán

- Xây dựng phương án phân bổ Quỹ học bổng UEH trình Hiệu trưởng xét duyệt.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên ra thông báo về việc chi trả học bổng UEH cho sinh viên theo tiến độ.

- Thực hiện việc chuyển tiền học bổng cho sinh viên theo quy định.

Điều 18. Các Phòng, Khoa/Viện đào tạo, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trong việc:

+ Vận động và tiếp nhận các nguồn học bổng tài trợ từ đơn vị bên ngoài, góp phần phát triển Quỹ học bổng UEH;

+ Triển khai các chương trình học bổng UEH đến sinh viên;

+ Báo cáo kết quả công tác triển khai học bổng UEH.

- Cung cấp danh sách sinh viên của Phòng, Khoa/Viện đào tạo đã nhận học bổng từ các đơn vị ngoài trường cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên để đưa vào dữ liệu phục vụ cho việc xét, cấp học bổng khác và lưu trữ, báo cáo theo quy định.

                                                                                                                          

Phụ lục 1

ĐỐI TƯỢNG XÉT CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP UEH

(Đính kèm Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy
trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
)

TT

Đối tượng

1

Sinh viên bị thương tật, có hoàn cảnh khó khăn, không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

2

Sinh viên mồ côi cả cha và mẹ, có hoàn cảnh khó khăn

3

Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, có hoàn cảnh khó khăn

4

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, dân tộc Kinh

5

Sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo, dân tộc Kinh

6

Các trường hợp khó khăn đột xuất (thiên tai, hỏa hoạn, …)

7

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

8

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

9

Sinh viên diện chính sách được MGHP, có hoàn cảnh khó khăn