Đang xử lí...

Thông báo các mốc thời gian liên quan xét tuyển vào Ngành/Chuyên ngành Khóa 41 - ĐHCQ

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Sinh viên đăng ký nguyện vọng và in phiếu đăng ký

8g00, 06/10/2016 – 16g00, 16/10/2016

Đăng ký online (tất cả sinh viên K41 hiện đang học – kể cả sinh viên khóa trước có quyết định biên chế vào K41)

Thông báo số lượng đăng ký

19/10/2016

Trang online

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng (nếu có, in lại phiếu).

8g00, 20/10/2016 – 16g00, 25/10/2016

Điều chỉnh trực tuyến

In phiếu đăng ký

Trước ngày 29/10/2016

Sinh viên chú ý in phiếu đăng ký ở lần cập nhập sau cùng để nộp

Sinh viên nộp phiếu đăng ký nguyện vọng cho phòng QLĐT-CTSV tại Hội trường A1.16

(sinh viên trực tiếp nộp và ký tên vào danh sách)

8g00 – 11g00, 29/10/2016

Lớp_sv: 01 – 24; 31 – 36; 61 – 66.

14g00 – 16g00, 29/10/2016

Lớp_sv: 25 – 30; 37 – 60; 67 – 70.

Phòng QLĐT-CTSV nhận và trả lời đơn khiếu nại điểm (nếu có)

công bố bảng điểm scan và trong tài khoản cá nhân

Tại phòng A0.14

Công bố danh sách học tiếp và thôi học

09/12/2016

Website online.ueh.edu.vn

Công bố danh sách xét chuyên ngành

15/12/2015

Website online.ueh.edu.vn

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ đầu 2017 (học kỳ 4)

19/12/2016 – 21/12/2016

Website online.ueh.edu.vn

Đóng học phí học kỳ đầu 2015 (học kỳ 4)

19/12/2016 – 13/01/2017

Theo quy định hiện hành

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

15/12/2016

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

19/12/2016

Website online.ueh.edu.vn

Sinh viên bắt đầu học kỳ 4

03/01/2017

 

 

Sinh viên lưu ý: xem các thông tin trên website: www.online.ueh.edu.vn hoặc www.daotao.ueh.edu.vn