Đang xử lí...

Thông báo các mốc thời gian xét chuyên ngành đối với Khóa 47 - Đại học chính quy

 

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Lịch thi cuối Học kỳ đầu năm 2022

23/5 - 05/6/2022

Lịch thi cụ thể theo thông báo của Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí

2

Sinh viên đăng ký nguyện vọng

30/5 - 05/6/2022

Đăng ký trực tuyến tại:

http://go.ueh.edu.vn/xetchuyennganhk47

3

Thông báo số liệu thống kê các nguyện vọng đã đăng ký

10/6/2022

http://daotao.ueh.edu.vn/

4

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng (nếu có)

10 - 12/6/2022

Đăng ký trực tuyến tại:

http://go.ueh.edu.vn/xetchuyennganhk47

5

Sinh viên kiểm tra email do UEH cấp để xác nhận lại thông tin nguyện vọng đã đăng ký

17/06/2022

 

6

Công bố kết quả xét chuyên ngành

Dự kiến

ngày 07/7/2022

http://daotao.ueh.edu.vn/

 

7

Sinh viên không trúng tuyển chuyên ngành thực hiện đăng ký lại nguyện vọng lần 2

07 - 08/7/2022

Đăng ký trực tuyến tại:

http://go.ueh.edu.vn/xetchuyennganhk47

8

- Công bố kết quả xét chuyên ngành cho các sinh viên đăng ký nguyện vọng lần 2.

- Điều chỉnh kết quả các trường hợp khiếu nại.

18/7/2022

http://daotao.ueh.edu.vn/

9

Sinh viên đăng ký học phần Học kỳ cuối năm 2022 (Học kỳ 3)

22 - 25/7/2022

https://student.ueh.edu.vn/

10

Sinh viên bắt đầu Học kỳ cuối năm 2022

08/8/2022

Theo thời khóa biểu

 

 

Thông tin liên hệ khi cần thiết: 
1. Thắc mắc về quy định xét chuyên ngành:
+ Cô Thiên Trinh, điện thoại: 028 3823 0082 - số nội bộ 153
+ Thầy Can, điện thoại: 028 3823 0082 - số nội bộ 123
2. Thắc mắc về kết quả học tập, điểm trung bình các học phần:
+ Thầy Tài, điện thoại: 028 3823 0082 - số nội bộ 143