Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 25.1 – VB2ĐHCQ; khóa 27.1 - LTĐHCQ (Học kỳ cuối – 2022 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên VB2ĐHCQ, LTĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;
Lưu ý: sinh viên Khóa 25.1 VB2ĐHCQ; khóa 27.1 - LTĐHCQ đã được đăng ký sẵn lịch học học kỳ cuối 2022 (không yêu cầu đăng ký).
 
Thời gian đăng ký: 10g00 ngày 07/07/2022 đến 09/07/2022
 
Hình thức đăng ký: trực tuyến tại portal Student.ueh.edu.vn
 
Thời gian đóng học phí: ngày 07/07/2022 đến 10/07/2022
 
Địa điểm đóng học phí : Sinh viên nộp học phí tại Cổng thanh toán https://payment.ueh.edu.vn
 
 
Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm (tamthanh@ueh.edu.vn)