Ban Đào tạo
UEH

Hỗ trợ

028.7306.1976 (Ext. 4022)

Quy định kiểm tra ngoại ngữ áp dụng cho sinh viên các khóa đại học vừa làm vừa học kể từ khóa K2010 (Ban hành kèm theo Quyết định 1467/QĐ-ĐHKT-QLĐTTC ngày 14/7/2010 của UEH)